Databeskrivelse : Kyst og sjø

1 Historikk og status

Spesifikasjon av kystkonturdata ble utført gjennom Nøtterøyprosjektet under NGIS. I dette arbeidet deltok Terje Ulltang og Herman Iversen fra Statens kartverk Sjøkartverket (SKSK).

Siden er dette forsøkt å legge inn under samme "lest" som spesifikasjonen av de øvrige FKB-data. I denne form ble det første gang utgitt i høringsutkast for FKB den 1991-10-20. Det er kommet en del kommentarer fra SKSK i brev av 1991-11-26 som det etter beste evne er tatt hensyn til.

Fra nå av vil SKSK vedlikeholde dette dokumentet, og det har vært nødvendig med en god del tillegg/endringer. Disse går utover bare kystkonturdata, og gir SOSI-formatet høve til å formidle alle data som angår sjøkartlegging. En del tilpasning er gjort også for å harmonere med den internasjonale digitale sjøkartstandard (N57). Denne vil antakelig inngå som sjøkartdel av DIGEST-formatet. De utførte endringer vil i liten grad påvirke fotogrammetrisk konstruksjon for landbaserte kart.

Versjon

Dato

Utført av

Grunnlag for endringen

1

92.02.25

Georg Langerak

Høringskommentarer fra SKNS.


92.03.22

Georg Langerak

Noen smårettinger
Tilpasning til fotogrammetrisk konstruksjon

2

93.02.19

Per-A. Jakobsen

Implementasjon av SP57/DX90

3

93.10.22

M. Borrebekk
Per-A. Jakobsen

Revisjon, samordning til øvrig FKB
Hensyn tatt til høringsrunde sommeren 1993.

4

96.05.03

SOSI Arbeids- gruppe 4

Smårettinger og tilpasninger

5

97.07.15

SOSI Arbeids- gruppe 4

Innlegging av tema fra Kystverket, samt rettinger og innlegging av egne objekter for navigasjonslys, fyr og trafikkseparasjonssoner.
Fiskeridirektoratets temabehov er gjort i eget kapittel i SOSI, 04c-FISK
Oljesektorens temabehov er definert i eget kapittel i SOSI, 04d-OLJE

Fagansvarlig: Per-A. Jakobsen SOSI-ansvarlig: SOSI-sekretariatet

Statens kartverk, Statens kartverk

Norges Sjøkartverk IT-tjenesten

Postboks 60 3500 Hønefoss

4001 Stavanger

1.1 Endringslogg fra SOSI-versjon 2.21

Presisert i tabellen at Kystkontur også kan registreres som .LINJE i enkelte tilfeller (Kystkontur følger kaikant).

Noen kommentarer endret under "Definisjoner og presiseringer av objektklassene".

Tema 6642 er slått sammen med 6641. Dette er foreslått omdøpt til akvakultur, og er detaljspesifisert i kapittel 04c-Fisk.

Tema 4613, 4614, 4615 er overført til 04c-Fisk og detaljspesifisert.

Tema 4603 "Økonomisk sone" er endret til "Grense i sjø".

Tema 4609, 4610 og 4611 utgår - inngår i 4603.

Nytt tema 3019 Skjær over mhv.

Nytt tema 7206 Farled.

Fyr og navigasjonslys er definert med objektsyntaks, gjelder tema 6702, 6701, 3023, 3030.

For fyr og lykter er definisjonen gjort slik at det er samsvar med definisjonen i S57 ed3.

For sektorfyr er det også lagt inn en mer grafisk definisjon, ved bruk av sektorstreker, tekstfelt og eget kodepunkt for sektorfarge.

Fyr og navigasjonslys er definert med objektsyntaks, gjelder tema 6703, 6702, 6701, 3023 og 3030.

Nye tema som er definert er eller justert:

tema

tekst

beskrivelse

S57 ed 3

4630

lykt_sektorlinje

(LTEMA, rett linje mellom to koordinater)


4631

overett_linje_hel

(LTEMA, heltrukket del av overettlinje)


4632

overett_linje_stipl

(LTEMA, stiplet del av overettlinje)


4633

lykt_farge_pkt

(PTEMA, angir koordinat for fargebokstav, og farge)


4634

lykt_karakter_tekst

(PTEMA)


4639

havnedistrikt

(PTEMA,FTEMA, grenselinje er LTEMA)


4640

kyst_trafikk_sone

(FTEMA, grenselinje er LTEMA)

ISTZNE

4641

traf_sep_linje

(LTEMA, linjeform av 4647)

TSELNE

4642

traf_anbefalt_retn

(FTEMA, områder mellom traf.sep.skjema)

RCTLPT

4643

traf_sep_skjema_grense

(LTEMA, avgrensningslinje)

TSSBND

4644

traf_sep_kryss_område

(FTEMA, LTEMA)

TSSCRS

4645

traf_sep_fil_del

(FTEMA, traf. sep. del med ens retning)

TSSLPT

4646

traf_sep_rundkjøring

FTEMA, trafikk retning mot urviser)

TSSRON

4647

traf_sep_sone

(FTEMA, sone mellom trafikkområder)

TSEZNE

6403

radar_fyr

(PTEMA, maritimt radarfyr/radarbeacon(Racon)

RTPBCN

6404

tåke_lur

(PTEMA, posisjon med tåkesignal)

FOGSIG

6405

radio_meldepunkt

(PTEMA, rapporteringspunkt for kysttrafikk)

RDOCAL

6703

lanterne

(PTEMA, posisjon for lanterne, f.eks. lys på jernstang)

LIGHTS

2 Innledning

2.1 Spesifikasjonen omfatter

Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive kystlinje og kystnære data som tørrfallslinje, skvalpeskjær, kai, molo og pir. Utover de kystkontur-data som inngår i kystdatabasen, dekker spesifikasjonen også alle andre data (dybdeinformasjon og navigasjonsinformasjon) nødvendig for produksjon av sjøkart (papirkart) eller som elektroniske sjøkart i den grad dette er aktuelt. For de sistnevnte vil den internasjonale standard SP57/DX90 være det dataformat som skal nyttes. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet.

2.2 Formål

Spesifikasjonen skal kunne benyttes til å etablere en landsdekkende kystkonturdatabase med beste kvalitet (optimal kystkontur = primærdatabase). I tillegg skal spesifikasjonene benyttes ved bruk av av data som må oppfattes som generaliseringsdata i forhold til primærdatabasen (jfr. kap 1). Utover dette, vil formålet med spesifikasjonen være å kunne formidle alle datatyper som inngår i produksjon av sjøkart.

2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger

I første omgang vil all kystkontur bli etablert med basis i målestokk 1:50000. I tillegg vil deler av landet bli dekket med data fra 1:5000 evt. 1:20000. I enkelte områder (FKB-A og FKB-B) vil kystkonturen også finnes enda mere nøyaktig.

Kystkonturen skal måles på midlere høyvann. Data som ikke refererer seg til midlere høyvann vil bli skiftet ut i forbindelse med sjømåling. Kystkontur som er kontrollert og godkjent vil ha attributt KYSTREF=MV2, ellers blir KYSTREF=USIKR nyttet. Kystkontur angis med attributt ..KYSTTYP som klassifiserer ulike deler av kystkonturen. Dette kan gjelde brefront, bratt kyst (uten tørrfallsområde), kyst med tørrfall utenfor, skjær osv (en del muligheter gjelder utenlandske forhold).

Konstruert (menneskelaget) kystlinje vil være kai, pir, molo med rettlinjet forbindelse mellom knekkpunkter. (SOSI-type :LINJE).

Sektorfyr og lys-objekter er definert ved bruk av objektdefinisjonen, i tråd med krav til innhold og detaljer satt spesifisert i S57 ed3. Sektorfyr er også definert som rene kartografiske objekt med linjetema, punkttema og teksttema pluss "samle" objekt.

Også trafikkseparasjons data er tatt med.

Kapittelet er kraftig utvidet med tema som administreresr under kystdirektoratet.

3 Definisjoner og presisering av begrep

I dette kapittel defineres de begreper som benyttes for kystkontur- og sjødata.

Sjøkartnull er det referansenivå dybdene referer til. Dette nivået betegnes som "vårjevndøgns spring lavvann". Alle dybder angis som positive tall i henhold til dette nivå, unntatt de dybder som ligger i tørrfallsområdet. Nivåforskjellen mellom sjøkartnull og middelvann ( tilnærmet lik normalnull eller Norsk null av 1954) angis i cm som konstanten Z0. (Z0 på et sted beregnes ved harmonisk analyse av vannstandsobservasjoner over en årrekke).

Kystkontur er definert som midlere høyvannslinje. Nivåforskjellen mellom midlere høyvann og middelvann angis med konstanten M2 i cm (M2 på et sted beregnes ved harmonisk analyse av vannstandsobservasjoner over en årrekke). Dersom benyttet kystkontur IKKE er den definerte linje, må dette framgå av dataene ved bruk av attributt KYSTREF.

Tørrfall kalles den del av sjøbunnen som strekker seg fra 0.5 meter under sjøkartnull og opp til kystkonturen. Tørrfallsområdet avgrenses av kystkontur og tørrfallslinjen, som er nivålinjen 0.5 m under sjøkartnull.

Kyst-terskel er en fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv . Denne er identisk med samme linje nevnt under Vannkonturdata.

Skvalpeskjær er et lite skjær (eller stein) som stikker opp til et nivå mellom sjøkartnull og sjøkartnull minus 0.5 meter.

Skjær (tidvis under vann) er et lite skjær (eller stein) som når opp til et nivå mellom sjøkartnull og midlere høyvann.

Skjær (over MHV) er et avgrenset område som når opp til over midlere høyvann, men ikke alltid vil være tørt. Forskjell mellom et slikt skjær og øy er ikke definert.

Skjær (alltid tørt) er et avgrenset område som når opp til over høyvann. Forskjell mellom et slikt skjær og øy er ikke definert.

Grunne (båe) er et avgrenset område som stikker opp mot overflaten men er dypere enn sjøkartnull minus 0.5 meter, dvs alltid under vann. Grunner angis som båetall (PTEMA 2113 ..DYBDTYP 2), eller som båesymbol med båetall ved siden av.

Dybdetall er dybden på et sted angitt i forhold til sjøkartnull. Verdien angis som et positivt tall, x,y-koordinat er posisjonen midt i tallgruppen (eller helst omvendt: på kartet plasseres dybdetallet med referansekoordinaten som senterpunkt i tallmassen). Angivelse av type tall gjøres ved bruk av attributt ..DYBDTYP.

Frihøyde. Under bru, høyspentkabler og andre skipsfarthindringer i form av luftspenn angis en høyde målt fra laveste punkt på luftspennet/brua ned til et nivå Z0 over middelvann (2*Z0 over sjøkartnull). Denne høyde angis i SOSI-format med PTEMA 2113 ..DYBDTYP 5.

Havnedistrikt Godkjent havnedistrikt jfr. havne- og farvannslovens bestemmelser. (§12 og 14). (Se Den Norske Los, Bind 1, side 27). Tema 4639

Radio_meldepunkt. Rapporteringspunkt for fremmede ikke-militære fartøyer. Jfr "Forskrift om fremmede ikke-militære fartøyers anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold", §19 (Se Den Norske Los, Bind 1, side 77). PTEMA 6405.Alternativt kan den kartografiske angivelse gjøres med PTEMA 3042, SYMBTYP 4 eller 5.

Radiostasjon. Kystradiostasjon med QTG-service eller med hovedoppgaver som beskrevet i Den Norske Los bind 1 side 118. (formidling av radiokommunikasjon og telefon til/fra skip, utsending av vær- og navigasjonsvarsler),. PTEMA 6401

Radiofyr. Sirkulært radiofyr (RC) eller luftfartsradiofyr (Aero RC). De maritime radiofyr nyttes også til utsending av DGPS-signal. Beskrivelse: Den Norske Los, bind 1 side 126 ff. PTEMA 6402

Radarfyr. Posisjon med maritimt radarfyr, Racon eller "radar beacon". "fyret" aktiveres automatisk ved mottak av aktiverende puls fra radar i de sivile marine radarbånd, og avgir et kodet svar. Se Den Norske Los, bind 1, side 52 ff. PTEMA 6403

Tåkelur. Posisjon med utstyr som generer hørbart signal ved tåke. Ulike signal nyttes. Se "Symboler og forkortelser i norske sjøkart, 1997, side 74" . PTEMA 6404

Fyr. Marime fyr. Fyrlys i større installasjon som tårn eller i huset på en fyrstasjon, ofte bemannet. Under automatisering erstattes fyr ofte med frittstående lykt. Fyr har som regel sektorer. Punktets posisjon er koordinatene for lyskilden, ikke bygningens sentralpunkt. PTEMA 6701

Lykt. Mindre installasjon, som regel lite jernhus på stativ eller betongsøyle. Lykt kan ha sektorer. PTEMA 6702

Lanterne. Posisjon for lys på små installasjoner, som lanterne på jernstang, lysbøyer, flombelysning. Lysene har ikke sektorinndeling. PTEMA 6703

Lykt sektorlinje Kartografisk presentasjon av sektorlinje som strek med 2 koordinater. LTEMA 4630

Lykt farge Kartografisk presentasjon som angir hvor fargebokstaven plasseres. PTEMA 4633

Lykt-karekter Karakterstreng (tekst) som inneholder lyktas karakteristikk TTEMA 4634

Overettlinje/hel Kartografisk presentasjon av navigerbar del av overettlinjeinformasjonen (Heltrukket linje). Angitt med 2 koordinater. LTEMA 4631

Overettlinje/stiplet Kartografisk presentasjon av ikkenavigerbar del av overettlinjeinformasjonen (stiplet linje). Angitt med 2 koordinater. LTEMA 4632

Kysttrafikksone Kystnært område definert for bruk i overenstemmelse med regel 10d i Sjøveisreglene.("Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen"). FTEMA 4640. Mulige restriksjoner angis som SJØ_RESTRIKSJON.

Trafikkseparasjon er beskrevet i f.eks Den Norske los, bind1, side 39, punkt 1-15. (Henvisning er angitt nedenfor til DNL)Tema som angår dette er gitt navn traf_sep_aaa, der aaa angir egenskap. Mulige restriksjoner angis som SJØ_RESTRIKSJON, og behov for retningsangivelse gjøres med RETNING.

Traf_sep_linje Linje som separerer trafikkfeltene i hvilke skip forflytter seg i motsatte retninger, eller separerer et trafikkfelt fra det tilstøtende sjøområde, eller separerer trafikkfelt bestemt for særskilte kategorier skip som forflytter seg i samme retning.

(DNL,pkt 4) LTEMA 4641

Traf_sep_anbefalt retn Del av trafikkseparasjon der anbefalt retning er gitt. (På kart vist med stiplet pil). (DNL, pkt 15). Angis som FTEMA 4642 med retning.

Kartografisk pil angis som symbol PTEMA 3042 med SYMBTYP=3.

Traf_sep_skjema_gr Avgrensning av område regulert med trafikkseparasjon.

(DNL,pkt 3) LTEMA 4643

Traf_sep_kryss_omr Område med kryssende trafikk, som regel et aktsomhetsområde.

(DNL, pkt 12) FTEMA 4644, mulige resttriksjoner.

Traf_sep_fil_del trafikkfelt med gitt retning. (DNL, pkt 5). FTEMA 4645 med retning. Mulige restriksjoner angis også.

Traf_sep_ rundkjøring Sirkulært trafikkfelt med trafikkretning mot klokka. (DNL, pkt 6) FTEMA 4646, mulige restriksjoner angis.

Traf_sep_sone Sone som separere trafikk. (DNL, pkt 4). FTEMA 4647

Regler

Kystkonturen kartlegges som midlere høyvann. Ved fotogrammetriske metoder konstrueres kystkonturen som nivålinje på det høydenivå (over middelvann) som den tidevanns-beregnede konstanten M2 angir. I tabellen under angis også Z0-konstanten som viser nivået til sjøkartnull (under middelvann). Følgende tabell viser konstantene beregnet for ulike deler av landet: (Kilde: "Den Norske Los", bind 1, 1986)

Kystkonturen skal være sammenknyttet (knutepunkt) der det er aktuelt.

Bekk og elvekant skal være koblet mot kystkontur. (dvs samme x,y koordinat nyttes).

Kystsperre skal være koblet mot elvekant/kystkontur.

Kystkontur skal være koblet mot aktuelle situasjonsdetaljer (kai, mur, etc). Ved overgang til ferdig FKB skal det genereres kystkontur med samme x,y koordinater, men endret z-verdi.

Kystkontur bør være av type KURVE og dermed gjenstand for glatting, men kan også være av type LINJE. Konstruert kystkontur (kai,molo,pir etc) skal være av type LINJE der koordinatene representerer knekkpunkt i linjen.

Symbolutseende for skjær/grunner i kart.

Undisplayed Graphic

Skisse over sammenheng mellom definisjoner

Undisplayed Graphic

Undisplayed Graphic

Sted (område)

M2

Z0

Bredde

Lengde

(cm)

(cm)

grd min

grd min

Oscarsborg

14.2

31.5

59º41

10º37

Oslo

12.1

28.3

59º55

10º44

Horten

11.2

24.4

59º26

10º29

Nevlunghavn

10.2

20.9

58º58

9º53

Arendal

8.4

19.4

58º27

8º46

Tregde

8.3

18.6

58º00

7º34

Stavanger

14.5

32.0

58º59

5º44

Utsira

20.8

40.6

59º19

4º54

Bergen

43.9

79.8

60º24

5º18

Solund

47.9

110.4

61º05

4º50

Florø

52.9

94.5

61º36

5º02

Kjølsdal

58.2

110.4

61º55

5º38

Måløy

57.5

106.2

61º56

5º07

Ålesund

60.9

112.4

62º28

6º09

Kristiansund N

66.8

123.1

63º07

7º45

Heimsjø

76.0

139.0

63º26

9º07

Trondheim

91.4

159.5

63º26

10º26

Rørvik

77.6

139.0

64º52

11º15

Brønnøysund

83.3

152.8

65º28

12º13

Mosjøen

86.3

155.7

65º51

13º12

Sandnessjøen

83.1

152.4

66º01

12º39

Mo i Rana

85.0

159.6

66º19

14º08

Finneid

52.9

95.9

67º17

15º30

Bodø

82.4

155.5

67º17

14º23

Kabelvåg

91.8

172.7

68º13

14º30

Evenskjær

74.0

137.6

68º35

16º33

Narvik

93.7

179.6

68º26

17º25

Lødingen

93.3

171.9

68º25

16º00

Harstad

69.8

124.1

68º48

16º33

Risøyhamn

67.7

120.1

68º58

15º39

Andenes

64.2

117.0

69º19

16º09

Tromsø

88.7

154.4

69º39

18º52

Hammerfest

88.6

161.1

70º40

23º41

Honningsvåg

86.2

152.7

70º59

25º59

Berlevåg

89.3

157.1

70º51

29º06

Vardø

100.7

177.8

70º20

31º06

Vadsø

106.4

185.7

70º04

29º45

Kirkenes

106.3

185.7

69º44

30º03

Bjørnøya

34.2

59.3

74º29

19º12

Longyearbyen

52.2

100.0

78º14

15º39

Jan Mayen

41.1

-

70º58

8º41 W

Ekofisk

28.3

52.1

56º33

3º13

Statfjord

51.2

95.4

61º13

1º15

4 Datamodell

Det er benyttet en datamodell med 2 lags topologi. I lag 1 er geografiske flater knyttet topologisk enhetlig. Dette gjelder flatetema som landareal, vann, tørrfallsområder, dybdeområder. Avgrensning av disse områder er tilsvarende linjetema, kyst-terskel, og data-avgrensningslinjer. (De siste kan være kartbladkant eller DX90-celle kant).

Lag 2 utgjøres av grenseareal og mer adminstrativt ordnede områder. (Havneområder, ankring forbuds områder, dumpefelt, trålfrie soner osv) I dette laget er kravet til topologi at flater er lukket, men ikke nødvendigvis koblet mot andre arealer. Data fra lag 2 kan legges oppå flatedata fra lag 1. I dette laget kan datalukkelinjer nyttes, så vel som dataavgrensningslinjer.

Punkttema er generelt ikke relatert til flatetema., enkelte relasjoner eksisterer.

Komplekse objekter nyttes i DX90, og disse er lagt inn med objektdefinisjon (f.eks.lykter)

Raster, tabelldata og stedfestet beskrivelse (f.eks seilleds-beskrivelser fra "Den Norske Los" og kystverkets merkeregister) er ikke lagt inn i datamodellen eller definert i SOSI-koding nå.

Undisplayed Graphic

5 SOSI-basisnavn definisjoner

5.1 KYSTTYPe (kategori av kyst)

Definisjon

Kodeverdi

Forklaring

.DEF

..KYSTTYP H2

1

Godkjent kystkontur, UTEN tørrfall utenfor (bratt)

2

Godkjent kystkontur, MED tørrfall utenfor


3

Alltid synlig skjær


4

Kystkontur er brefront


11

IKKE godkjent kystkontur, usikker kontur


20

Kystkontur er myrlendt


21

Kystkontor består av sump (mangrove o.l)


22

Markert sandstrand

5.2 KYSTREF

Definisjon

Kodeverdi

Forklaring

.DEF..KYSTREF T5

MHV

Middel høyvannstand.


FOTOV

Fotovannstand


K0

Middelvann normalnull)


USIKR

Ikke kontrollert kontur

5.3 KYSTSYNF

Definisjon

Kodeverdi

Eksempel

.DEF..KYSTSYNF *


..KYSTSYNF 19920125 SKNS

...DATO H8

ååååmmdd


...AV-HVEM T5

tekst


5.4 DYBDE-angivelse (her positiv nedover fra sjøkartnull)

Definisjon

Kodeverdi

Forklaring

.DEF..NØD *...NORD H10

Nord

Nord-koordinat

...ØST H10 .

Øst

Øst-koordinat

...DYBDE D10

Dybde

Dybde

5.5 DYBDTYPe (gjelder dybdetall, ptema 2113)

Definisjon

Kode-verdi

Forklaring

.DEF..DYBDTYP H2

1

vanlig loddskudd (dybde)


2

båe tall (dybde på grunne)


3

kai-tall / dybde i tørrfall


4

dybdekurvetall


5

frihøydetall


6

sveipet dybde (grunnslep)


7

rå-data, enkeltstråle lodd


8

dybde ute av posisjon (i parentes)


9

dybde, men uten bunn-deteksjon


10

dybdeverdi er tvilsom


11

grunneste dybde i smalt sund


12

snag-punkt, (funnet av datamaskin)


13

invertert snag-punkt, (datamaskin)


14

dybde i "sal"-punkt, (datamaskin)


15

dybde, grunneste verdi, (datamaskin)


16

dybde, dypeste verdi, (datamaskin)


17

grunnmulighet (mulig grunne, verifisering ikke gjort)


21

dybde på vrak, ikke verifisert


22

dybde på vrak ,verifisert


23

dybde på vrak, grunnslept

5.6 BÅKETYPe (kategori sjømerke, PTEMA 3023)

Definisjon

Kodeverdi

Forklaring

.DEF..BÅKETYP H1

1

Båke, varde


2

Jernstang


3

Jernstang på skvalpeskjær


4

Jernstang på synlig skjær


5

Jernstang på undevannsskjær

5.7 BUNNTYPe (sjøbunnkategori, PTEMA 3050)

Definisjon

Kodeverdi

Forklaring

.DEF..BUNNTYP T8

S

Sand


fS

Fin sand 0.0625-0.125 mm


mS

Mellomfin sand 0.25-0.5 mm


cS

Grov sand 0.5-2.0 mm


M

Slam, mudder


Si

Silt, kalkrikt slam 0.002-0.0625 mm


Cy

Leire < 0.002 mm


G

Grus 2.0-4.0 mm


P

Småstein 4.0-64.0 mm


St

Stein


Cb

Mellomstore steiner 64.0-256.0 mm


R

Stor stein > 256 mm


Ck

Kritt


Co

Korall


Sh

Skjell


Oy

Østers


Ms

Muslinger


Wd

Tang, tare


" P S"

Småstein og sand (NB anførselstegn)


"S Cy"

Sand og leire (NB anførselstegn)


"Sh S"

Skjell og sand (NB anførselstegn)


f

fin


c

grov


so

bløt


h

hard


sm

små

5.8 VRAKTYPe (kategori vrak, PTEMA 3040)

Definisjon

Kodeverdi

Eksempel

.DEF


..VRAKTYP H1

1

Strandet vak, alltid synlig


2

Vrak, deler alltid synlig


3

Vrak, alltid delvis under vann


4

Vrak, farlig for skipsfart , på grunt vann


5

Vrak, ufarlig for seilas, dypere enn 20 m


6

Vrak, generell avmerking med Wk

5.9 BØYETYPe (kategori flytende sjømerke, 3030)

TOPM ( som angir type toppmerke 00-18), FORM (som angir bøyas fasong), MARKER (som gir markerings angivelse), S57FARGE ( som angir bøas farge(r))

Definisjon

Kodeverdi

Forklaring

.DEF..BØYETYP *...BØYE_TYPE H2

1

Ankringsbøye


2

NORD-kardinal bøye


3

ØST-kardinal bøye


4

SYD-kadinalbøye


5

VEST-kardinal bøye


6

Trygg-farleds bøye


7

Isloert fare bøye


8

Spesial bøye


9

Babord lateral bøye


10

Styrbord lateral bøye


11

Bøye formål 1


12

Bøye formål2
...TOPM H2

0

.....Ikke toppmerke


1-18

Toppmerke, se skisse
...BØYE_FORM H1

1

.....Pilarbøye, høyrerehellende


2

Stake, høyrehellende


3

Konisk bøye


4

Sylindrisk bøye


5

Kulebøye


6

Pilarbøye, venstrehellende


7

Stake, venstrehellende
...BØYE_MARKER H1

1

Åpen (lys)


2

Horisontalt delt, 2 striper


3

Horisontalt delt, 3 striper


4

Fylt (mørk)


5

Vertikalt delt
...BØYE_FARGE T1

0

Fargekode er ikke gitt


1

B svart


2

Y gul


3

G grønn


4

R rød


5

BY svart - gul


6

YB gul - svart


7

BYB svart - gul - svart


8

YBY gul -svart -gul


9

BRB svart - rød - svart


A

RW rød - hvit

Toppmerker :

Undisplayed Graphic

5.10 OMRTYPE (kategori dumpeområde, PTEMA,FTEMA 4616)

Definisjon

Kodeverdi

Benevning

S57

CATDPG

.DEF..OMRTYPE H1

1

Eksplosiver

4


2

Generell avmerking

1


3

Kjemisk avfall

2


4

Radioaktiv avfall

3


5

Dumping av muddermasser

5


6

Senking av båtvrak

6


7

Senking av oljeinstallasjoner8

Dumping av ballastvann


5.11 ANKRTYPe (kategori ankring, PTEMA, FTEMA 4619)

Definisjon

Kodeverdi

Benevning

S57

CATACH

.DEF
..ANKRTYP H2

1

Ankring tillatt/anbefalt/påbudt

1


2

Ankring i dypt vann

2 IN12.5


3

Ankringsområde for tankskip

3 IN12.5


4

Ankring for skip med eksplosiver

4 IN12.7


5

Karantene plass

5 IN12.8


6

Ankringsområde for sjøfly

6 IN14


7

Ankringsplass for småbåter

7


8

Fortøyningsplass for småbåter

8 IQ44


9

korttidsankringsplass (< 24 timer>

9 IN12.6


10

Opplagsområde for tankskip


5.12 SONENAUT (sonebredde, nautiske forhold, LTEMA 4032,4093)

Definisjon

Kodeverdi

Benevning

.DEF..SONENAUT H3

nnn

Sone angitt i nautiske mil (1 nM=1852 meter)

5.13 SYMBTYPe (kategori sjøkartsymbol, 3042 )

SYMBTYP inneholder de deler av SP57 (objektkatalogen for DX90) som omhandler objekter som også er relatert til landjorda. Denne kodesettingen kommer i konflikt med tilsvarende objekter som allerede finnes definert i andre objektkataloger (FKB). SYMBTYP er tatt med her for å kunne levere data i

henhold til SP57 før en nærmere samordning mellom landsida og sjøsida er foretatt.

(Behov for dreining (angis med ..RETNING) er merket med D sammen med kodeverdien)

Definisjon

Kodeverdi

Forklaring

ref INT1

.DEF
..SYMBTYP H31 D

IALA retningspil

iq130.2


2 D

Trafikkflyt retningspil

im10


3 D

Anbefalt trafikkflyt retningspil

im11


4 D

Radio rapportpunkt, 1veis

im40b


5 D

Radio rapportpunkt, 2veis

im40a


6 D

Tidevannstrøm, flo

ih40


7 D

Tidevannstrøm, ebbe

ih41


8 D

Strøm i begrensede områder

ih42


9 D

Havstrømmer

ih43


10 D

Sterk tidevann strøm, brottsjø

ih44


11

Strømvirvler

ih45


12 D

Tåkesignal

ir1


13

Radar reflektor

is4


14

Oljebrønn

il21.2


15

Lysflåte

ip7


16

Superbøye

iq26


17

Fyrskip

ip6


18

Radiofyr

is10


19

Radiotårn

ie28


20

Fort, større militær befestning

ie34.2


21

Batteri, mindre befestning

ie34.3


22

Postkontor

if63


23

Vindmølle

ie25.1


24

Vannmølle

iea


25

Sagbruk


26

Steinbrudd

ie36


27

Minaret

ie 17


28

Radio mast

ie28


29

Bergingstasjon

it12


30

Kyst-radiostasjon

is15


31

Radar-stasjon

is1

Definisjon

Kodeverdi

Forklaring

ref. INT1


32

Signalstasjon generell

it20


33

Signalstasjon , stormvarsel

it28


34

Signalstasjon værvarsel

it29


35

Signalstasjon tidevann

it33


36

Signalstasjon strøm

it34


37

Signalstasjon for is

it30


38

Signalstasjon for tid

it31


47

Signalstasjon anntårn

ie21


48

Flammetårn

il11


98

Ankringsplass, type 1

in11.1a


99

Ankringsplass, type 2

in11.1


100

Aktsomhetsmerke

im16


101

Ankring forbudt merke

in20


102

Fiskestaker

ik44.1


103

Losse/laste kran

if53.1


110

Lege/ hospital/ karantene plass

if62.1


111

Havnekontor, havnefogd

if60


112

Toll

if61


116

Småbåthavn

iu1.1


118

Sjøfly ankringsplass

in14


119

Fiske forbudt merke

in21


120

Dykking forbudt merke


131

Helsetjenste

iu15


132

Badeplass


133

Fuglereservat


134

Renovasjonsplass

iu26


135

Camping plass

iu30


136

Hotell


137

Toalett

iu23


235

Ref. punkt for tidevanntabell


236

Ref. punkt for strømtabell

ih46


300

Lita pil (lyktesektormarkør)

ip21

301

Sveipemerke

ik42

5.14 FARLED_typ (kategori av FARLED, LTEMA,FTEMA 7206)


Definisjon


Kode


Forklaring


Beskrivelse

.DEF
..FARLED_type H1

1

HOVEDLED

Leder som benyttes til:
trafikk til og fra havner
gjennomfart (transitt) langs kysten


2

(VIKTIG) BILED

Leder som ikke er hovedled, men som benyttes til:
trafikk til og fra industristeder eller andre utskipnings-
eller importsteder, til andre hyppig brukte
anløpssteder, ankringsplasser etc. herunder ferjetrafikk
i riks- og fylkesvegnettet.
alminnelig trafikk og gjennomfart av fiske- og
fraktefartøyer ut over ren lokaltrafikk.


3

FISKERILED

Leder som i hovedsak brukes av fiskefartøyer, dvs.:
trafikk mellom fiskerihavner og fiskefelt.
trafikk mellom fiskerihavner og hovedled eller biled.


4

LOKALLED

Leder som utelukkende brukes i lokaltrafikk og av
småbåter innenfor en kommune, eller kommuyner
med felles havnedistrikt.

5.15 FARLED_bruk (hovedbruk av FARLED, LTEMA,FTEMA 7206)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF
..FARLED_bruk H1

1

Hurtigbåt

Leder som brukes i passasjertrafikk med hurtiggående fartøyer.


2

Ferje

Leder som brukes i passasjer- og godstrafikk med ferjer.

5.16 SEIL_DYBDE - begrensninger (gjelder for FARLED, LTEMA,FTEMA 7206, og BRU 7531 og Ledning 8000)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
attributt

.DEF

..SEIL_DYBDE D6

nn.n

BEGRENSET SEILINGS-
DYBDE

Angivelse av minste dybde i meter med 1 desimal

DRVAL1

5.17 SEIL_BREDDE - begrensinger (gjelder for FARLED 7206 og BRU 7531)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
attributt

.DEF

..SEIL_BREDDE D6

nn.n

BEGRENSET SEILINGS-
BREDDE

Angivelse av minste bredde i meter med 1 desimal

HORCLR

5.18 SEIL_HØYDE - Begrenset fri høyde (gjelder for FARLED 7206, og BRU 7531 og Ledning 8000)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
attributt

.DEF

..SEIL_HØYDE D6

nn.n

BEGRENSET SEILINGS-
HØYDE

Angivelse av fri høyde i meter med 1 desimal

VERCLR

5.19 SEIL_HØY_MAX - Begrenset høyde ved åpen bru (gjelder for BRU 7531)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
attributt

.DEF

..SEIL_HØY_MAX D6

nn.n

BEGRENSET SEIL.-
HØYDE, max

Angivelse av fri høyde i meter med 1 desimal ved åpen bro eller største fri høyde under kabel.

VERCOP

5.20 SEIL_FART - Farts-begrensninger (gjelder for FARLED, 7206, og BRU 7531)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
attributt

.DEF

..SEIL_FART D6

nn.n

BEGRENSET SEILINGSFART

Angivelse av maximum seilingsfart i knop med 1 desimal

---------

5.21 FARLED_INFO (adm. Informasjon om FARLED, LTEMA,FTEMA 7206)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF
..FARLED_INFO *


adm. Info følger


...FARLED_navn T60

aaaaa

Navn på led-strekk

Tekststreng for navnet på farleden. (max 60 tegn)

...FARLED_nummer H4

nnnn

Nummer for leden

Tekststreng for nummeret av farleden (heltall, 4-siffer)

...FARLED_strekk H2

nn

Nummer for strekket

Tekststreng for nummeret av farled-strekket. (2-siffer)

...FARLED_delstrekk H2

nn

Nummer for delstrekk

Tekststreng for nummeret av del av farled-strekk. (2-siffer)

...KOMM H4

0123

Se egen beskrivelse

Kommunenummer

...FARLED_tekst T120

abcd

Administrative opplysninger, beskrivelse i fritekst

Fritekstfelt, 120 tegn
Tekst startes og avsluttes med anførselstegn (ascii 34)

...FARLED_referanse T120

abcd

Referanser til kart,
punkt, linjer

Fritekstfelt, 120 tegn.
Tekst startes og avsluttes med anførselstegn (ascii 34)

5.22 FARVANN_RESTR - farvannsregulering (type restriksjon for LTEMA,FTEMA 7206)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF
..FARVANN_RESTR *


restriksjoner/krav


...RESTR_TYPE H1

1

SEILINGS FORSKRIFTER2

FARTS-BEGRENSNINGER3

TRAFIKK-SEPARERING4

LOSPLIKT5

TAUBÅTPLIKT


...RESTR_NAVN T35

abcd

Navn på området

Benevning på område med restriksjon.

...RESTR_TEKST T120

abcd

Tekstlig beskrivelse.

Tekst som angir restriksjonen (120 tegn)

5.23 HAVNE_TYPE (type havn for LTEMA,FTEMA,PTEMA 4602)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
CATHAF

.DEF

..HAVNE_TYPE H2

1

TRAFIKKHAVN

Havn/anlegg tilknyttet kommersiell havnevirksomhet

7,8


2

INDUSTRIHAVN

Havn/anlegg tilknyttet industrivirksomhet

1,10,11


3

FISKERIHAVN

Havn/anlegg tilknyttet fiskeriaktivitet.

4


4

FERGEHAVN

Havn/anlegg tilknyttet ferjetrafikk

3


5

FRITIDSHAVN/
SMÅBÅTHAVN

Havn/anlegg tilknyttet bruk av fritidsbåter.

5


6

NØDHAVN

Havn/anlegg hovedsakelig benyttet som nødhavn.7

LIGGEHAVN

Havn/anlegg hovedsakelig benyttet som liggehavn i sesongbasert virksomhet8

SENTRALHAVN
9

EØS TRANSITHAVN
10

MARINEHAVN


6


11

SKIPSVERFT


9

5.24 HAVNE_info (adm. Informasjon om HAVNER, LTEMA,FTEMA,PTEMA 4602)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF
..HAVNE_INFO *


adm. Info følger


...HAVNE_navn T60

aaaaa

Navn på havn

Tekststreng for navnet på havna.

...KOMM H4

0123

Se egen definisjon

Kommunenummer

...HAVNE_tekst T120

abcd

Administrative opplysninger, beskrivelse i fritekst

Fritekstfelt, 120 tegn.
Tekst startes og avsluttes med anførselstegn (ascii 34)

5.25 SJØ_RESTRIKSJON (kategori restriksjon, PTEMA, FTEMA 4601 og andre)

Definisjon

Kode

Benevning

S57
RESTRN

.DEF
..SJØ_RESTRIKSJON H2

1

Ankring forbudt

1 IN20


2

Restriksjoner for ankring

2


3

Fiske er forbudt

3 IN21


4

Restriksjoner for fiske

4


5

Tråling er forbudt

5


6

Restriksjoner for tråling

6


7

"Adgang forbudt"-område

7 IN 2.2


8

Restriksjoner for adgang

8


9

Mudring/bunnskraping forbudt

9


10

Restriksjoner for bunnskraping

10


11

Dykking forbudt

11


12

Restriksjoner for dykking

12


13

Sakte fart (og "No Wake")

13


14

Område som bør unngåes

14 IM29.1


15

Forbud mot byggearbeid

15

5.26 HAVNE_distriktinfo (info for HAVNE_DISTRIKT LTEMA,FTEMA 4639)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF
..HAVNE_D_INFO *


informasjon om havnedistrikt


... KOMM H4

0178

Kommune nummer


...HAVNE_D_ADM H1

1

interkommunal havneadministrasjon

Organisering av havnemyndigheten


2

teknisk etat3

egen havneetat


5.27 NAVLYS_REKKEV (rekkevidde av lys, nyttes bl a. i objekt NAV_LYS)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
attributter

. DEF

..NAVLYS_REKKEV *

...NAVLYS_NOMINAL D6

12.2

Nominell lysrekkevidde

i nautiske mil

VALNMR

...NAVLYS_SKJERM D6

8.8

Nødvendig rekkevidde
(= streklengde av sektor i sjøkart)

Avstand til objekt som lyssektor skal skjerme for.


5.28 NAVLYS_TYPE ( Type navigasjonslys, nyttes bl a. i objekt NAV_LYS )

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse på engelsk
(for detaljer, se S57)

S57
CATLIT

.DEF

..NAVLYS_TYPE H2

0

Navigasjonslys, generelt
1

Retningslys, intensifisert i smal sektor, angir retning

directional function

1


2

utgått verdi pga liste bruk

rear/upper light

2


3

utgått verdi ""

front/lower light

3


4

nyttes som overett-lys

leading light

4


5

lys for fly-navigasjon

aero light

5


6

lys som angir flyhindring

air obstruction light

6


7

kontroll av tåkesignal

fog detector light

7


8

flom lys (lyser opp flate)

flood light

8


9

lyskilde har form som linje

strip light

9


10

sekundær-lys

subsidiary light

10


11

punkt lys (meget liten flate)

spotlight

11


12

nærmeste lys (av flere)

front

12


13

bakerste lys (av flere)

rear

13


14

nederste lys (av flere)

lower

14


15

øverste lys (av flere)

upper

15


16

lys med moiré effekt

moirJ effect

16


17

nødlys (reservelys)

emergency

17


18

lys med automatisk peiling

bearing

18


19

lys i horisontal gruppe


19


20

lys i vertikal gruppe


20

5.29 NAV_LYS (lysobjekt informasjon)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
attributter

.OBJDEF

..OBJTYPE Navlys

..S57FARGE *


Se egen definisjon


COLOUR

..NAVLYS_REKKEV *


Se egen definisjon


VALNMR

..NAVLYS_HØYDE D6

12.1

Lysets høyde over MV


HEIGHT

..NAVLYS_TYPE *


Se egen definisjon


CATLIT

..NAVLYS_KARAKTER *


Se egen definisjon


LITCHR

..NAV_SEKTOR *


Se egen definisjon


SECTR1-2

..SJØ_STATUS *


Se egen definisjon


STATUS

..RETNING D6

359.8

Retning lysstråle

Fra sjø mot fyr.

ORIENT

..SJØ_SIGNAL *


Se egen definisjon


SIGGRP,
SIGPER,
SIGSEQ

..MERKNAD T100

abc

tekstlig opplysning


INFORM

..PÅ_LYS R(Lys_objekt)


referanse til lys_objekt5.30 LYS_OBJEKT (objekt informasjon for fyr ,lykt, merke, bøye 6701-3 3023,3030)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
attributter

.OBJDEF

..OBJTYPE Lys_objekt

..NAVLYS_TYPE H1

1

sektorfyr
2

lykt..NAVN T35

abc

Navn og nummer på fyret/lykta


OBJNAM

..FYR_ID T5

1004a
..MERKNAD T100

abc

tekstlig opplysning


INFORM

..REF_PUNKT S (PUNKT)


referanse til geometri
Geometri er PTEMA
6701, 6702 ,6703, 3023, 30305.31 SJØ_SIGNAL (Signal informasjon for bl.a. obj-type NAVLYS )

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
attributter

.DEF

..SJØ_SIGNAL *

...SJØ_SIGGRP T8

(6)(1)

Signalgruppering

Antall signal, kombinasjoner
eller morsetegn innen en
periode.

SIGGRP

...SJØ_SIGPER D6

12.2

Signalperiode, angitt i sekund med desimaler.

Tid for alle lys og mørke
intervall innen en syklus.

SIGPER

...SJØ_SIGSEQ T35

LL.L+(EE.E)

Signalsekvens

Angi tid i sekund for de enkelte lys eller mørkeperioder i
00.8+(02.2)+00.8+(05.2)
(Angir 2 intervaller med lys og 2 uten)

SIGSEQ

5.32 NAVLYS_KARAKTER ( Lys-karakteristikk, nyttes bl a. i objekt NAVLYS )

Definisjon

Kode

Forklaring

Forkortelse/
eksempel

S57
LITCHR

.DEF

..NAVLYS_KARAKT H2

0

1

Fast lys

F

1


2

Blinkende lys

Fl

2


3

Langt blink (>2 sek)

LFl

3


4

Hurtigblink (50-79/minutt)

Q

4


5

Kontinuerlig rask hurtigblink (80-160/min.)

VQ

5


6

Kontinuerlig ultra hurtigblink (> 160/minutt)

UQ

6


7

Isofase

Iso

7


8

Okkulterende

Oc

8


9

Avbrutt hurtigblink

IQ

9


10

Avbrutt rask hurtigblink

IVQ

10


11

Avbrutt ultra hurtigblink

IUQ

11


12

Morsekode

Mo(K)

12


13

Fast med blink

FFl

13


17

Okkulterende og vekslende

OcAl

17


18

Langt blink, vekslende

LFl All

18


19

Blinkende og vekslende

FlAl

19


25

Hurtigblink og Langt blink

Q+LFl

25


26

Rask hurtigblink og Langt blink

VQ+Lfl

26


27

Ultra hurtigblink og Langt blink

UQ+Lfl

27


28

Vekslende

Al

28


29

Fast og Vekslende blink

F+AlFl

29

5.33 SJØ_STATUS ( Status, fra IHO S57, nyttet bl a. i objekt NAV_LYS )

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse på engelsk
(for detaljer, se S57)

S57
STATUS

.DEF

..SJØ_STATUS H2


1

Permanent

permanent

1


2

Tilfeldig, Av og til

occasional

2


3

Anbefalt

recommended

3


4

Ikke i bruk

not in use

4


5

Periodisk/med mellomrom

periodic/intermittent

5


6

Reservert

reserved

6


7

Midlertidig

temporary

7


8

Privat

private

8


9

Påbudt

mandatory

9


10

Ødelagt

destroyed/ruined

10


11

Slukket / Slettet

extinguished

11


12

Opplyst

illuminated

12


13

Historisk

historic

13


14

Offentlig/ felles

public

14


15

Synkronisert/ i fase

synchronized

15


16

Bemannet

watched

16


17

Ubemannet

un-watched

17


18

Tvilsom

existence doubtful

18

5.34 DYBDE-GRENSEr ( Max og minimumsdybder for FTEMA 2011 )

Definisjon

Kode

Forklaring

S57
attributter

.DEF
..DYBDE_GRENSE *
...DYBDE_MIN D6

2

Minste dybde innen et område
(Tørrfallsområdet er i funksjon et eget dybdeområde)

DRVAL1

...DYBDE_MAX D6

10

Største dybde i et område.

DRVAL2

5.35 NAV_SEKTOR (sektoravgrensning, nyttes bl a. i objekt NAV_LYS)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
attributter

. DEF

..NAV_SEKTOR *

...NAV_V_SEKT D6

369.2

Retning for venstre sektorbein

Retninger gitt i grader, 0-360, med 0 mot sant nord.

SECTR1

...NAV_H_SEKT D6

8.8

Retning for høgre sektorbein

Angitt fra sjø mot fyr.

SECTR2

5.36 RADIO_FYR_INFO ( Objekt informasjon for PTEMA 6402 og 6401 )

Definisjon

Kode

Forklaring

Ref IHO
INT1 ; M-004

S57
attributter

.DEF

..RADIO_FYR_INFO *

...RADIO_FYR_TYPE H1


betegner type radiofyr


CATROS


1

circular (non-directional) marine or

IS 10; 481.1;

1aero-marine radiobeacon
2

directional radiobeacon

IS 11; 481.2;

2


3

rotating-pattern radiobcn

IS 12; 481.1;

3


4

Consol beacon

IS 13; 481.3;

4


5

radio direction-finding station

IS 14; 483;

5


6

coast radio station providing QTG

IS 15; 484;

6service
7

aeronautical radiobeacon

IS 16; 482;

7


8

Decca


8


9

Loran C


9


10

Differential GPS


10


11

Toran


11


12

Omega


12


13

Syledis


13


14

Chaika (Chayka)


14

...NAVN *

abc

Navn radiofyr/stasjon
Se egen definisjon


OBJNAM

...KOM_KANAL H2

80

Tilgjengelig VHF-kanal nummer


COMCHA

...KOM_KALLSIGNAL T35

abc

Stasjonens kall-signal


CALSGN

...SJØ_SIGFRQ H3

131

Signalfrekvens . Enhet: kHz


SIGFRQ

...SJØ_ESTRNG D5

17.1

Estimert rekkevidde
Enhet: nautiske mil


ESTRNG

...RETNING *

181.1

retningsangivelse .
Se egen definisjon


ORIENT

... PERIODE *


Årlig perioder
Se egen definisjon


PEREND
PERSTA

...SJØ_STATUS *


Se egen definisjon


STATUS

5.37 RADAR_FYR_INFO ( Objekt informasjon for PTEMA 6403 )

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse eller ref
IHO INT1; M-004

S57
attributter

.DEF

..RADAR_FYR_INFO *

...RADAR_FYR_TYPE H1


type radarinstallasjon


CATRTB


1

ramark, radar beacon transmitting
continuously

IS 2; 486.1;

1


2

racon, radar transponder beacon

IS 3.1-6; 486.2-4;

2


3

leading racon/radar transponder
beacon

IS 3.5;

3

...NAVN *

abc

Navn radiofyr/stasjon
Se egen definisjon


OBJNAM

...SJØ_SIGNAL *


signal-opplysninger

Se egen definisjon

SIGGRP
SIGPER
SIGSEQ

...SJØ_RADWAL T10

0.03-X

Radar lengde og bånd

IS3.1-4; 486,3-4

RADWAL

...SJØ_VALMRX D5

17.1

Maximum rekkevidde for signal.

Enhet: Nautiske mil

VALMXR

..NAV_SEKTOR *


Se egen definisjon


SECTR1-2

...PERIODE *


Gyldighetsperiode
Se egen definisjon


DATEND
DATSTA

...SJØ_STATUS *


Se egen definisjon


STATUS

5.38 TÅKE_LUR ( Signal informasjon for bl.a. PTEMA 6404 )

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse eller ref
IHO INT1; M-004

S57
attributter

.DEF

..TÅKE_LUR *

...NAVN *


Navn på tåkeluren
Se egen definisjon


OBJNAM

...TÅKE_TYPE H2
CATFOG


1

Bruk av eksplosiver

explosive IR 10;

1


2

Diafon

diaphone IR 11;

2


3

Sirene

siren IR 12;

3


4

Horn med styrt åpning

nautophone IR 13;

4


5


reed IR 13; 452.4;

5


6


tyfon IR 13; 452.4;

6


7

Bjelle

bell IR 14; 452.5;

7


8

Fløyte

whistle IR 15; 452.6;

8


9

Gong-gong

gong IR 16; 452.7;

9


10

Horn

horn IR 13; 452.4;

10

...SJØ_SIGFRQ H3

131

Signalfrekvens .
Enhet: kHz.


SIGFRQ

...SJØ_SIGNAL *


signal-opplysninger

Se egen definisjon

SIGGRP
SIGPER
SIGSEQ

...SJØ_VALMRX D5

17.1

Maximum rekkevidde for signal.

Enhet: Nautiske mil

VALMXR

...SJØ_STATUS *


Status for Tåkeluren

Se egen definisjon

STATUS

5.39 RADIO_MELDEPKT ( Objekt informasjon for PTEMA 6405 )

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57 obj. +
attributter

.DEF

..RADIO_MELDEPKT *
S57 obj:
RDOCAL

...SJØ_TRAFFIKK H1


1

For trafikk til land

Attributtet angir generell

TRAFIC


2

For trafikk fra land

informasjon om hvilken trafikk3

En veis

retning kontroll-punktet jobber4

To veis

med.


...NAVN *


Navn på punktet

Se egen definisjon

OBJNAM

...KOMM_KANAL H2

16

anbefalt VHF-kanal
Se definisjon under RADIO_FYR_
INFO


COMCHA

...RETNING *

181.1

retningsangivelse .

Se egen definisjon

ORIENT

...PERIODE *


Årlig perioder

Se egen definisjon

PEREND
PERSTA

5.40 MILITÆR_FARE_INFO ( Objekt informasjon for militært område 4606 )

Definisjon

Kode

Forklaring

S57
obj/attributter

.DEF
..MILITÆR_FARE_INFO *Obj: MIPARE
Attr: CATMPA

...FARE_OMR_TYP H1

1

Skytefelt stadig aktive

4


2

Skytefelt aktive etter NOTAM

4


3

Minefelt

5


4

Forurenset område


…FARE_OMR_NAVN T15

tekst

Navn på området

Attr: OBJNAM

…FARE_OMR_KODE T7

tekst

Kodenummer


…FARE_OMR_NGRENSE *
….NEDRE_NIVÅ H1

1

Høyde lik 0m, lik Mean Sea Level2

Refereres til høyde over bakken (Ground)


….NEDRE_HØYDE H4

Høyde

Høyden oppgis i antall 100 fot


…FARE_OMR_ØGRENSE *
….ØVRE_NIVÅ H1

1

Refereres til Fligth level2

Refereres til Above Mean Sea Level


….ØVRE_HØYDE H4

Høyde

Høyden oppgis i antall 100 fot


5.41 SJØMIL_OMR - Sjømilitært område ( Objekt informasjon for Militært område 4606 )

Definisjon

Kode

Forklaring

S57
obj/attributter

.DEF
..SJØMIL_OMR *obj. MIPARE

...SJØMIL_OMR_TYP H1

1

Operasjonsområde, beredskap2

Generelt øvingsområde

CATMPA 1,2


3

Ubåt øvingsområde

CATMPA 3


4

Ubåt transittrute

Obj. SUBTLN

…SJØMIL_OMR_DSEP H3

123

Dybdegrense for dybdeseparasjon


...SJØ_RESTRN H2

nn

Se egen definisjon av generelle restriksjoner

RESTRN

5.42 FYR_GRAF (Grafisk objekt informasjon for Sektor fyr 6701,6701)

Definisjon

Kode

Forklaring

S57
attributter

.OBJDEF
..OBJ_TYPE Fyr_graf
..NAVN T35

abc

Navn og nummer på fyret/lykta

OBJNAM

..MERKNAD T100

abc

tekstlig opplysning

INFORM

..REF_PUNKT S (PUNKT)


referanse til geometri punkt
Geometri er PTEMA 6701,6702


5.43 PÅ_FYR_GRAF (Grafisk objekt kobling mot objekt FYR_GRAF)

Definisjon

Kode

Forklaring

S57
attributter

.OBJDEF
..OBJ_TYPE På_fyr_graf
..På_fyr_graf R (FYR_GRAF)


referanse fra geometri til grafisk fyr
Nyttes for LTEMA: 4630,4631,4632
og for PTEMA : 4633, 4634


5.44 BRU_TUNNEL_TYPE ( for BRUKONSTR, LTEMA,FTEMA 7531)


Definisjon


Kode


Forklaring


Beskrivelse

S57
CATBRG

.DEF

..BRU_TUNNEL_
TYPE H1

1

TUNNEL UNDER SJØBUNN

Veg krysser farvannet under sjøbunn

-


2

NEDDYKKET TUNNEL

Veg krysser farvannet under vannoverflaten.

-


3

FLYTEBRO

Veg krysser farvannet på vannoverflaten

6 ID23.5


4

VEG/JERNBANEBRO OVER VANNFLATE

Veg/bane krysser over vann-overflaten, fast bro.

1 ID22FOTGJENGERBRO

Bru for fotgjengere, fast

9IKKE FAST BRO

Bro som kan åpnes for skipstrafikk. (Andre typer er definert av S57)

2 ID23.1

3 ID23.2
4 ID23.3
8 ID24


For å kunne håndtere kryssninger av farvann, vil bruk av ovenstående "blanding" av bru og tunnel/rørbro forenkle digitalt arbeid. Kystverket har disse som "farvannskryssninger", noe vi kan skille ved å bruke "utvidet" bro (7531) og ledning (8000). 7531 er en "generisk" bro som kan være det fysiske fundament for dette attributtet. En bør videre få inn brofundament og undervanns kabelområde som egne 4 siffer koder.

5.45 DEMPEKONSTR (type bølgbryter for PTEMA,LTEMA,FTEMA 6608,6604)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF
..DEMPEKONSTR H1

1

FLYTENDE BØLGEDEMPER2

RAUSMOLO

Store steinblokker


3

STØPT MOLO4

MURT STEIN MOLO


5.46 S57FARGE ( for generelt bruk, nyttes bl a. i objekt NAV_LYS)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

S57
COLOUR

.DEF

..S57FARGE H2

1

Hvit


1


2

Svart


2


3

Rød


3


4

Grønn


4


5

Blå


5


6

Gul


6


7

Grå


7


8

Brun


8


9

Rav-gult


9


10

Fiolett


10


11

Oransje


11


12

Magenta


12


13

Rosa


13

5.47 FARGE_RGB ( for generelt bruk, nyttes der spesifisert farge angis)

Definisjon

Kode

Forklaring

.DEF..FARGE_RGB *


Angir farge med spesifiserte rgb-verdier

...RGB_R D6

0.75

Rødkomponent, desimaltall 0-1

...RGB_G D6

0.00

Grønnkomponent, desimaltall 0-1.

...RGB_B D6

0.20

Blåkomponent, desimaltall 0-1

6 Objektbeskrivelse

6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene

Det er foreløpig ikke laget spesifikasjoner og /eller presiseringer av objektklassene for dette kapittel. Det henvises til den generelle terminologien for kyst og sjø, definert tidligere.

Det er derimot laget et oversikt over objektklassene:Objektklasser

Egenskaper

F
L


Dybdeområder
(f.eks 10-20 meter)

Flatetema
Representasjonspunkt

A


Landområde, øyer

Flatetema, representasjonspunkt

T


Tørrfallsområde

flatetema, representasjonspunkt

E


Ferskvann, elver, kanaler

Flatetema (se databeskrivelse "Innsjøer og vassdrag"

T


Bebyggelsesareal, hus

Flatetema (se databeskrivelse "Arealbruk" og "Bygninger")

E
M
A


Grenseområder
(havneområder, forbudtomr., trålfrie
omr. , ankringsomr.)

Flatetema, representasjonspunkt

L
I
N


Kystkontur (naturlig kystlinje)

Linjetemakode (type: KURVE,LINJE) Kysttype
Referansenivå for kystkonturlinja
Kilde , synfaringsopplysning

J


Konstruert kyst (pir, molo etc)

Linjetema, (type: LINJE)

E


Kystterskel

Linjetemakode

T


Dybdekurver

Linjetema, (type: KURVE)

E


Tørrfallslinjer.

Linjetemakode (type: KURVE)

M
A


Topografi-linjer

Linjetema, (se databeskrivelse "Terrengform" og "Vegsituasjon")Maritime grenselinje

Linjetema, (type: LINJE)Kabler og andre linjer

Linjetema , (type: LINJE)

Dybdetall,, vraktall, frih.tall

Punkttema (type: SVERM)
x,y og DYBDE eller Spesialhøyde
angivelse av kategori tall (DYBDTYP)

P
U


Bunnbeskaffenhet

Punkttema (type: SVERM)
angivelse av kategori bunn (BUNNTYP)

N
K


Faste sjømerker

Punkttema (type :SVERM)
agivelse av kategori merke (BÅKETYP)

T
T


Flytende sjømerker

Punkttema (type:SVERM)
angivelse av kategori bøye (BØYETYP)

E


Fyr og lyktesenter

Punkttema (type :SVERM eller PUNKT)

M
A


Grunne /Båe, Skvalpeskjær,
Skjær

Punkttema (type: SVERM)Obstruksjoner, vrak

Punktema (type :SVERM)
angivelse av kategori vrak (VRAKTYP)andre sjøkartdetaljer

Punkttema (type: SVERM)
evt. angivelse av dreining og Symboltype


F
Y


Sektorfyr

Punkttema ,
fyrnummer, beskrivelse
fyrhøyde, x,y posisjon,

R


lyssektorvinkelangivelse venstre og høgre sektorlinje
lysrekkevidder i nautiske mil
lyskarakteristikk
lysfarge
skjermingsbeskrivelse

TEMA-OVERSIKT,

kursiv betyr at disse er lagt under andre kapitler i SOSI enn 04a-Kyst

Kystkontur 3001 3004 (øy) som opsjon. Kan være med hvis klassifisert Def: MHV.

Kystsperre 3009 Overgang mellom elv og hav/sjø

Dybdekurve 2011 Dybdeangivelse med attributt DYBDE

Bru 7531 Omfatter bru på alle typer veger (også traktorveg), jernbane, gang- og
sykkelveger og stier.

Kai/brygge 6601 Innretninger som er satt opp for å betjene båter ved lasting, lossing og
landligge.

Flytebrygge 6602

Molo 6604 Kunstig eller naturlig oppbygning som demper eller tilintetgjør
bølgebevegelser i sjøen.

Pir 6605 Markert utstikkende brygger - normalt med vann under - i sjø.

Utstikker 6606 Flytelignende småbåtutstikkere som benyttes for plassering av båt,
av/påstigning i båt. Gjerne utformet med flere tverrgående utstikkere
knyttet til en samleutstikker

Bølgebryter/demper 6608 Bølgedempende anlegg/innretning

Strømbryter 6609 Strømbryter som er alltid eller tidvis under vann
(angitt med MEDIUM )

Fartsmil 3085 Angitt strekning mellom to overettlinjer (se 3081)

200mils_grense 4092 Grense mot andre land

Tollgrense_10nM 4093 Tollgrense 10 nM definert i Kgl. res. 28/10-1932

Bunn_topogr_avgr Avgrensning av ulike bunn områder. 5 ulike områder er
nyttet. ( 3061-3065)

Fiskeriadm_ruteA 9021 Fiskeridirektoratest nett, (hovedruter)

Fiskeriadm_ruteB 9022 Fiskeridirektoratest nett, (Sekundær ruter)

Værv_adm_rute 9023 Anvisning for værtilhøve.

Avgr_trafikk 7214 Avgrensningslinje for skipstrafikk

Restr_område 4601 Maritimt område med restriksjoner eller krav til sjøverts ferdsel.

Territorial_omr 4031 Territorialområdet er definert som 7420 meter (eller ca 4 nM) fra
grunnlinje

Grense i sjø 4603 Grenselinjer i sjø, som økonomisk sone, fiskevernsone, midtlinjer

Regulert fiskeområde 4604 Område som er regulert med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. Innbefatter også trålsoner angitt. i hht. Kgl res :
25/6- 71,11/1 og 15/2-80, og 14/12-84

Maritimt_omr 4600 Maritimt område , spesielle restriksjoner vises med teksting i kartet.

Uregulert fiskefelt 4605 Område for fisking,

Militært område 4606 Område benyttet av forsvaret til øvelser.

Fareområde 4607 Område som bør unngås . Farlige skjær etc.

Uren_bunn_omr 4608 Område med vrak og andre obstruksjoner. Unngå fiske.

Ikke_sjømålt_omr 9300 Område som ikke er oppmålt .

Forbudt_område 4612 Område der opphold ikke tillates.

Fiskegrunn 4615 Område med hyppig fiske, fiskeplass, naturlig rev

Dumpeområde 4616 Godkjent område/lokalitet for senking/dumping i sjø.

Havn 4602 Et definert område/anlegg for havnerettet transport og virksomhet.

Havnegrense 4602 Avgrensningslinje for ei havn /et havneområde.

Forbrennings_omr 4617 Område reservert for avfallforbrenning

Undevannsk_omr 8010 Område med flere kabler

Sjøflyområde 4618 Godkjent område for sjøflybasert virksomhet

Ankringsområde 4619 Godkjent område/lokalitet for oppankring og/eller opplag av skip.

Sjøområde 3006 Område med dybde mindre enn NN meter (og evt dypere enn

grunnere områder)

Lukkelinje_sjø 3099 Lukking av områder

Bunnbeskaff 3050 Beskrivelse av bunnforhold

Sjømerker_faste 3023 Faste sjømerker, varder jernstenger etc

Ankringsbøye 3030 Ulike typer bøyer, angitt med sin TYPE

Obstr_hefte 4624 Bunnforhold som er farligfor fiskeredskap

Skvalpeskjær 3020 Grunne som er inntil 0.5 m dypere enn sjøkartnull

Skjær_tidvistørt 3022 Grunne, tidvis under vann og tidvis tørtfallende, stikker ikke opp over

MHV.

Skjær_over_MHV 3019 Grunne som stikker opp over MHV, men ikke alltid er tørt.

Båe 3021 Grunne alltid under vann

Sjøkartsymbol 3042 Ymse sjøkart forhold, angitt som punkt-markering, betydning angis i

SYMBTYP.

Fyr 6701 Større fyr, lyset er i tårn eller fyrstasjonshus

Lykt 6702 Mindre fyr, lykt

Lanterne 6703 Lys på jernstang, sjømerke eller bøye

lykt_sektorlinje 4630 Sektorstrek, angitt med start og sluttpunkt. (hele eller del av strek)

overett_linje_hel 4631 Den del av overettlinja som heltrekkes (IP20.1)

overett_linje_stipl 4632 Den del av overettlinje som stiples (IP20.1)

lykt_farge_pkt 4633 Angivelse av fargebokstav for sektor (IP40)

lykt_karakter_tekst 4634 Tekstlig angivelse av lyktekarakteristikken (IP16)

kyst_trafikk_sone 4640 Kysttrafikksone med eller uten definerte endepunkter. (IM25.1-2)

traf_sep_linje 4641 Linje som skiller trafikk (IM12)

traf_anbefalt_retn 4642 Anbefalt trafikkretning mellom trafikkseparasjonssystemer (IM26.1)

traf_sep_skjema_grense 4643 Avgrensning av trafikkseparasjonsskjema (M4-436)

traf_sep_kryss_område 4644 Trafikkseparasjonssystem som krysser uten aktsomhetsområde (IM23)

traf_sep_fil_del 4645 Del av trafikksep.system, der trafikkretning er ens.

traf_sep_rundkjøring 4646 Trafikkseparasjonssystem, rundkjøring (retning mot klokka) (IM21)

traf_sep_sone 4647 Sone som skiller trafikk (IM13 og IM20.1)

Akvakultur 6641 Anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr.

Fiskebedrift 6644 En bedrift som tar imot fisk og skalldyr eller produkter av disse for
bearbeiding og/eller pakking og videre distribusjon.

Fiskebruksområde 4614 Område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs og
arealutnyttelse. Annen bruk av området kan føre til fortrengsel av
særinteresser innen fiskeriene og påføre disse tap.

Fiskeressursområde 4613 Særlig verdifulle områder for rekruttering til fiskebestander eller andre
fornybare ressurser. Gyteområde, oppvekstområde, tarefelt.

Regulert fiskeområde 4604 Område som er regulert med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. Innbefatter også trålsoner angitt. i hht. Kgl res :
25/6- 71,11/1 og 15/2-80, og 14/12-84

Kurslinje 4650 Linje som avtegner et fartøy's bevegelser.

Akva_prøve 4651 Angivelse av resultat av algemåling i ett punkt.

Radiostasjon 6401 Radiostasjon for kommunikasjon til/fra skip

Radiofyr 6402 Sirkulære radiofyr eller luftfartsfyr

Radarfyr 6403 Radar transponder beacon, Racon

Tåkelur 6404 Installasjon med lydsignal under tåke

Radio_meldepunkt 6405 Sted der trafikk kaller opp kysttrafikksentral.

6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene

Denne tabellen inneholder også interne koder benyttet i Statens kartverk, Sjøkartverket.

Objektklasse:
..OBJTYPE

SOSI-koding

std /
opsjon

Merknad

REF S57 og INT1


Grafisk
element/
objekt

SOSI-navn

- verdi
Kystkontur

KURVE
LINJE

LTEMA

3001

S

3004 (øy) som opsj.
KYSTTYP

0-22

O

Kan være med hvis

COAL


klassifisert

NEKYSTREF


O

Def: MHV. Ikke fotogr. std

ic1-25KYSTSYNF


O

Kan være med


Kystsperre

LINJE

LTEMA

3009

STørrfallslinje

KURVE

LTEMA

3003

S


DEPCKYSTSYNF

se foran

O


NT 0

Dybdekurve

KURVE

LTEMA

2011

S


DEPCDYBDE

nn

S


NT nn ii30 r2...

Anb_seilingsled

KURVE

LTEMA

7205

S

im4/6

Kai

Se BYGG

if13

Kai_und_bygging

Se BYGG

Pir

Se BYGG

if14

Pir_ødelagt

Se BYGG

if33.1

Bølgebryter/
demper


LTEMA/FTEMA

6608

S

Se Bygg

if4.1DEMPEKONSTR

n

O

DEMPE_admin

abcd

OStrømbryter

Se BYGG

if6.1

Molo

Se BYGG

if14

Slipp

Se BYGG

if23

Rampe

Se BYGG

if23

Tørrdokk

Se BYGG

if25

Flytedokk

Se BYGG

if26

Havnearb_pågår

LINJE

LTEMA

6603

S


if32STATUS

P

S

Planlagt arbeid


Spuntvegger

Se BYGG

if5

Sluse

Se BYGG

if41.2

Kabel

Se ledningsdata-
beskrivelsene

il30.1

Kraftlinje

Se ledningsdata-
beskrivelsene

id26

Aquadukt

LINJE

LTEMA

6532

S

Vannledning, luftspenn

id28

Svevebane, (transp.kabel)

Se Annen Samf.

id25

Rørledning6652


Se Olje

il40.1

Fartsmil

LINJE

LTEMA

3085

S


iq122

Grunnlinjen

Se ABAS

in42

Fiskerigrense

LINJE

LTEMA

4032

S

in45


KURVE

SONENAUT

6

O

Fiskerigr.12 nM" 4 nM"" 6 nM


Riksgrense

Se ABAS

in40-41

200mils_grense

LINJE

LTEMA

4092

STollgrense_10nM

LINJE

LTEMA

4093

S


in48


SONENAUT

10

S


Ferje(7201)


Se Annen Samferdsel

im50

Bunn_topogr_avgr

KURVE

LTEMA

3061
--
3065

SFiskeriadm_ruteA

LINJE

LTEMA

9021

SFiskeriadm_ruteB

LINJE

LTEMA

9022

SVærv_adm_rute

LINJE

LTEMA

9023

SFIR-grense

LINJE

LTEMA

7213

S


Airway, flyrute

Se Annen Samf.


Helikoptertrase

Se Annen Samf.


Avgr_trafikk

LINJE

LTEMA

7214

S


im12

Linjer og flater som inngår i datamodell lag 2

Dike

Se BYGG

if1a-b

Restriksjons_gr /

LINJE /

LTEMA/FTEMA

4601

S


Restr_område

FLATE

SJØ_
RESTRIKSJON

1-15

O

Type restriksjon, flere samtidige er tillatt

im14
RESTR N

Havnegrense

LINJE /

LTEMA / FTEMA/

4602

S


in49

/ Havn

FLATE/

PTEMAHavn kan angis som punkt,PUNKT
linje eller flate. (Se også havnedistrikt)
HAVNE_TYPE

1-11

O

Havne kategori

CATHAFHAVNE_INFO

ingen


HAVNE_navn

tekst

O

Navn, tekst medmax 60 tegn
KOMM

0123

O

KommunenummerHAVNE_tekst

tekst

O

Adm. Oppl. , max 120 tegn

Territorialgr

Se Abas

in42

Territorial_omr

FLATE

FTEMA

4031

S


in42

Grense_i_sjø / område

LINJE /
FLATE

LTEMA /FTEMA
GR_TYPE

4603
1

S
S

Økonomisk sone, 200 nM

in47

Maritimt_omr_gr

LINJE

LTEMA

4600

S


im15

Maritimt_omr

FLATE

FTEMA

4600

S


im15

Fiskefelt_gr / fiskefelt

LINJE / FLATE

LTEMA / FTEMA

4605

S

Grense for fiske /
område for fiske


Militært_omr_gr /
Militært_område

LINJE / FLATE / PUNKT

LTEMA /FTEMA /
PTEMA

4606

S

Område med restriksjoner pga
militært bruk.

in30
MIPAREmilitær_fare_info

ingen


FARE_OMR_
TYP

1-4

O

Faretype

CATMPAFARE_OMR_
navn

tekst

O

Navn på området

OBJNAMFARE_OMR_
kode

tekst

O

fare_omr_Ngrense

ingen


opplysning om nedre grense
nedre_nivå

1-2

O

Nedre avgrensningstype
nedre_høyde

verdi

O

høyde oppgis i ant. 100 fot
fare_omr_Øgrense

ingen


øvre_nivå

1-2

O

Øvre avgrensningstype
øvre_høyde

verdi

O

høyde oppgis i ant. 100 fot


Fareområde_gr.

LINJE

LTEMA

4607

S


ik1

Fareområde.

FLATE

FTEMA

4607

S


ik1

Uren_bunn

LINJE /
FLATE

LTEMA / FTEMA

4608

S

ik31

Fiskerisone_gr

LINJE

LTEMA

4603

S

GR_TYPE

7

S

grense_mellom


OFiskerisone

FLATE

FTEMA

4603

S

GR_TYPE

7

SFiskevernsone_gr

LINJE

LTEMA

4603

S

Se FORN
GR_TYPE

6

S

grense_mellom


OFiskevernsone

FLATE

FTEMAGR_TYPE

4603 6

S
S

Se FORN


Ikke_sjømålt_gr

LINJE

LTEMA

9300

S


ii25

Ikke_sjømålt_omr

FLATE

FTEMA

9300

S


ii25

Forbudt_omr_gr

LINJE

LTEMA

4612

S


in2.2

Forbudt_område

FLATE

FTEMA

4612

S


in2.2

Fiskeoppdr_omr

FTEMA

FTEMA, PTEMA

6641

S

Akvakultur, se FISK

ik48


PTEMA

AKVA_TYPE

MATF

OMusling_opp_gr

LINJE

LTEMA

6641

S

Akvakultur, se FISK

ik47AKVA_TYPE

SKAL

SMusling_oppdrett

FLATE

FTEMA

6641

S

Akvakultur, se FISK

ik47AKVA_TYPE

SKAL

SFiskeressurs-
område

FLATE

FTEMA

4613

S

Se FISK

ik46.2

Fiskebruks-
område

FLATE

FTEMA

4614

S

Se FISK for kompletthet

ik44.2FISK_BRUK_TYP

1-9

S

angir type redskap som nyttes
PERIODE

*

O

angi periode.


Fiskegrunn_gr

LINJE

LTEMA

4615
Fiskegrunn

FLATE

FTEMA

4615
Reservat

Se databeskr. Fornminne og
verneområder


Dumpeomr_gr

LINJE

LTEMA

4616in62.1

Dumpeområde

FLATE

FTEMA

4616

S

eks på type:OMRTYPE

1-8

S

1:Eksplosiv

in23.1


RESTRN

1-15

O

3:fiskeforbud

in21

Forbrennings_gr

LINJE

LTEMA

4617in65

Forbrennings_omr

FLATE

FTEMA

4617in65

Undevannsk_gr

LINJE

LTEMA

8010il30.2

Undevannsk_omr

FLATE

FTEMA

8010il30.2

Sjøflyområde

LINJE

LTEMA

4618
FLATE

FTEMA
in13

Ankringsomr_gr

LINJE

LTEMA

4619in12.1

Ankringsområde

FLATE

FTEMA

4619

S

in12.1-8ANKRTYPE

1 - 9

S

9 Ulike ankringstyper
restriksjoner
RESTRN

1-15

OOppmud_farled_gr

LINJE

LTEMA

4620ii21

Oppmudret_farled

FLATE

FTEMA

4620ii21

Grunnslept_gr

LINJE

LTEMA

4621ii24

Grunnslept_farled

FLATE

FTEMA

4621ii24

Trafikksep_gr

LINJE

LTEMA

4622


NBNB utgår (se 4647)

im13

Trafikksep_sone

FLATE

FTEMA

4622


NBNB utgår (se 4647)

im13

Aktsomhetsomr
_gr

LINJE

LTEMA

4623im16

Aktsomhets_omr

FLATE

FTEMA

4623im16

FARLED

LINJE

LTEMA

7206

S

FARLED_TYPE

1-4

S

FARLED_bruk

1-2

O

FARLED_INFO

ingen


FARLED_navn

tekst

S

Navn på leden, max 60 tegn
FARLED_nummer

1234

S

Nummer, heltall, 4 siffer
FARLED_strekk

12

S

Nummer, heltall, 2 siffer
FARLED_delstrekk

12

O

Nummer, heltall, 2 siffer
KOMM

0123

O

Kommune nummer
FARLED_tekst

tekst

O

Adm. opplysninger, 120 tegn
FARLED_referanse

tekst

O

Referanser, max 120 tegn
SEIL_DYBDE

nn.n

O

Restriksjoner, angitt i meter
SEIL_BREDDE

nn.n

O

angir den minste DYBDE,
SEIL_HØYDE

nn.n

O

BREDDE, fri HØYDE og fri
SEIL_HØY_MAX

nn.n

O

HØYDE ved åpnet bro.
SEIL_FART

nn.n

O

Maximums fart i knop


Havnedistrikt_gr /
Havnedistrikt

LINJE /
FLATE

LTEMA / FTEMA

4639

S

HAVNE_D_INFO

ingen


KOMM

0123

O

Kommunenummer
HAVNE_D_ADM

1-3

O

Org. av havnemyndighet
NAVN

teks

O

Navn på havnedistriktet
INFORMASJON

tekst

O

Informasjon / opplysninger


RADIO_melde-
punkt

PUNKT

PTEMA

6405

S


RDOCALradio_meldepunkt

ingen


sjø_trafikk

1-4

O


TRAFICNAVN

tekst

O


OBJNAMkomm_kanal

verdi

O

Heltall, 2 siffer

COMCHARETNING


O


ORIENTPERIODE


O


PEREND / PERSTA

RADIOstasjon

PUNKT

PTEMA

6401

3

RADIO_FYR_
INFO

ingen


radio_fyr_type

6

O

radiostasjon med qtc service
Ellers: se for radiofyr
NAVN


O

KOM_KANAL


O

KOM_kallsignal


O

SJØ_SIGFRQ


O

SJØ_ESTRNG


O

RETNING


O

PERIODE


O

SJØ_STATUS


ORADIO_fyr

PUNKT

PTEMA

6402

S


RDOSTARADIO_FYR_
INFO

ingen


radio_fyr_type

1-14

O

unntatt verdi 6

CATROSNAVN

<tekst>

O


OBJNAMKOMM_KANAL

<tall>

O

VHF kanalnummer

COMCHAKOM_kallsignal

<tekst>

O

Kallesignal

CALSGNSJØ_SIGFRQ

<tall>

O

frekvens i kHz (f.eks. 287.5)

SIGFRQSJØ_ESTRNG

<tall>

O

Rekkevidde i nautiske mil

ESTRNGRETNING

<tall>

O

Dersom retningsfunksjon

ORIENTPERIODE

*

O

Dersom periodisk, angi start
og sluttperioder

PERSTA
PERENDSJØ_STATUS

1-18

O


STATUS

RADAR_fyr

PUNKT

PTEMA

6403

S


RTPBCNRADAR_FYR_
INFO

ingen


RADAR_fyr-
type

1-3

S


CATRTBNAVN

<tekst>

O


OBJNAMSJØ_SIGNAL

<tekst>

O

Signalopplysning (f.eks.:
(6)(1) 12.2 00.8+(02.2)

SIGDRP/
SIGPER/
SIGSEQSJØ_RADWAL

<tekst>

O

f.eks.: 0.03-X

RADWALSJØ_VALMRX

<tall>

O


VALMXRNAV_SEKTOR

*

O


SECTRI-2PERIODE

*

O


PERSTASJØ_STATUS

1-18

O


PEREND
STATUS

TÅKE_lur

PUNKT

PTEMA

6404

S


FOGSIGTÅKE_SIGNAL

ingen


NAVN

<tekst>

O


OBJNAMTÅKE_TYPE

1-10

O


CATFOGSJØ_SIGFRQ

<tall>

O


SIGFRQSJØ_SIGNAL

*

O

se egen definisjon
SJØ_VALMXR

<tall>

O


VALMXRSJØ_STATUS

1-18

O


STATUS

Lanterne

PUNKT

PTEMA

6703

S


LIGHTS

Maritim severdighet

PUNKT

PTEMA

6200

S

Se fornminner (FORN)
SEVR_INFO

ingen


SEVR_TYPE

1-5

S

SEVR_TEXT

<tekst>

OKystverkets
servitutter

PUNKT/
LINJE/

FLATE

PTEMA/LTEMA/
FTEMA

4018

S

Se Servitutter (SERV)
KOMM

<verdi>

S

GID

<verdi>

S

SERV_TYPE

<tekst>

S

KB= Bortleieareal
KA= Allmenningsareal
KM= Mologrunnrett
KF= Fortøyningsrett
SERV_MERK

<tekst>

O

Beskrivelse


Nedenfor defineres Datamodell lag 1 SOSI-nivå 4 (FLATE)

Landområde

FLATE

FTEMA

3001

S

Området er begrenset av kyst, kai og dataav-grensningslinjer.

LNDARE

Tørrfallsområde

FLATE

FTEMA

3003

S

Område dannes av: Kystkontur og tørrfallslinje

ITDARE
ij20

Dybdeområde

FLATE

FTEMA

2011

S

Område i sjøen, begrenset av

DEPAREDYBDE_MIN


S

dybdekurver og/eller

ii30DYBDE_MAX


S

kystlinjer.


Sjøområde

FLATE

FTEMA

3006

S

Område dannes av:

SEAAREDYBDE

nn (meter)

O

Kystkontur /tørrfallslinje, + lukkelinjer

Spesial linjer, punktLukkelinje_sjø

LINJE

LTEMA

3099

SDataavgr_linje

Se generell del


Diskontinuitet

Se generell del


Dybdetall

SVERM

PTEMA

2113

S


ii10-
15,ik**


/PUNKT

DYBDTYP

se foran

OBunnbeskaff

SVERM

PTEMA

3050

S


ij1-39


/PUNKT

BUNNTYP

se foran

SSjømerker_faste

SVERM

PTEMA

3023

S


iq81


/PUNKT

BÅKETYP

se foran

SAnkringsbøye

SVERM

PTEMA

3030

S


iq40


/PUNKT

BØYETYP

1

SBøye_norKardinal

SVERM

PTEMA

3030

S


iq130.3


/PUNKT

BØYETYP

2

SBøye_østKardinal

SVERM

PTEMA

3030

S


iq130.3


/PUNKT

BØYETYP

3

SBøye_sydKardinal

SVERM

PTEMA

3030

S


iq130.3


/PUNKT

BØYETYP

4

SBøye_vesKardinal

SVERM/

PTEMA

3030

S


iq130.3


PUNKT

BØYETTYP

5

SBøye_trygg_farl

SVERM

PTEMA

3030

S


iq130.5


/PUNKT

BØYETYP

6

SBøye_isol_fare

SVERM

PTEMA

3030

S


iq130.4


/PUNKT

BØYETYP

7

SBøye_spesial

SVERM

PTEMA

3030

S


iq130.6


/PUNKT

BØYETYP

8

SBøye_lat_babord

SVERM

PTEMA

3030

S


iq130.1


/PUNKT

BØYETYP

9

SBøye_lat_styrb

SVERM

PTEMA

3030

S


iq130.1


/PUNKT

BØYETYP

10

SBøye_formål_1

SVERM

PTEMA

3030

S
/PUNKT

BØYETYP

11

SBøye_formål_2

SVERM

PTEMA

3030

S
/PUNKT

BØYETYP

12

SVrak

SVERM

PTEMA

3040

S


ik20-25


/PUNKT

VRAKTYP

se foran

SObstr_hefte

SVERM

PTEMA

4624

S


ik40


/PUNKT


Skjær_over_MHV

SVERM
/PUNKT

PTEMA

3019

S


ik12

Skvalpeskjær

SVERM
/PUNKT

PTEMA

3020

S


ik12

Skjær_tidvistørt

SVERM

/PUNKT

PTEMA

3022

S


ik11

Båe

SVERM
/PUNKT

PTEMA

3021

S


ik13

Sjøkartsymbol

SVERM

PTEMA

3042

S

ymse


/PUNKT

SYMBTYP
RETNING *

se foran

S

NB retning angis dersom symbolet er angitt med D


Lykt

PUNKT

PTEMA

6702

S


ip65

Fyr

PUNKT

PTEMA

6701

S


ip1

Lykt_sektorlinje

LINJE

LTEMA

4630

S
På_Fyr_Graf

R

O

Peker til samleobjektet


Overett_linje_hel

LINJE

LTEMA

4631

S

Navigasjonsdel av overett
På_Fyr_Graf

R

OOverett_linje
_stiplet

LINJE

LTEMA

4632

S

Prikket linje viser kobling
På_Fyr_Graf

R

OLykt_farge_pkt

PUNKT

PTEMA

4633

S

S57FARGE

1/3/4

S

1=Hvit, 3=Rød, 4=Grønn
På_Fyr_Graf

R

OLykt_karakter
_tekst

PUNKT

PTEMA

4634

S

(Liten verdi uten relasjonen)
På_Fyr_Graf

R

OKyst_traf_sone

FLATE

FTEMA

4640

S


im 25.1-2SJØ_RESTRIK-
SJON

1-15

O


ISTZNE

Traf_sep_linje

LINJE

LTEMA

4641

S


im12 TSELNE

Traf_anbefalt_retn

FLATE

FTEMA

4642

S

Retning i grader

im26.1 RCTLPTRETNING

<verdi>

STraf_sep_skjema
_gr

LINJE

LTEMA

4643

S


m4-436 TSSBND

Traf_sep_kryss
_omr.

FLATE

FTEMA

4644

S


im23 TSSCRSSJØ_RESTRIK-
-SJON

1-15

OTraf_sep_fil_del

FLATE

FTEMA

4645

S

RETNING

<verdi>

S


TSSLPTSJØ_RESTRIK-
SJON

1-15

OTraf_sep
_rundkjøring

FLATE

FTEMA

4646

S


im21SJØ_RESTRIK-
SJON

1-15

S


TSSRON

Traf_sep_sone

FLATE

FTEMA

4647

S


im13 TSEZNE
Objekter uten SOSIkodeFYR_GRAF

PUNKT

--------

-------

O

NAVN

tekst

O

MERKNAD

tekst

O

REF _PUNKT

R

S

Knyting av Fyr mot fyr-punkt


NAV_LYS

PUNKT

--------

--------

S57FARGE

*

S

NAVLYS_REKKEV

*

S

NAVLYS_HØYDE

<verdi>

O

NAVLYS_TYPE

*

O/S

Type=0 trenger ikke angis
NAVLYS_KARAKT

*

S

NAV_SEKTOR

*

O

Angis bare dersom sektorer
SJØ_STATUS

*

O

RETNING

<verdi>

O

Angis dersom retningslys
SJØ_SIGNAL

*

S

INFORMASJON

<tekst>

O

PÅ_LYS

R

SLYS_OBJEKT

PUNKT

-----------

-------


NAVN

<tekst>

S

FYR_ID

<tekst>

S

INFORMASJON

<tekst>

O

REF _PUNKT

R

S

Disse PTEMA er referanse-objekter for lys-objektene:
6701, 6702, 6703, 3023, 3030


6.3 SOSI-gruppe definisjoner

Nedenfor følger noen definsjoner på noen vanlige SOSI-datagrupper..

Vanlig kystkontur , kan glattes. Angitt sammen med knutepunkt.


Merknad

.KURVE <serienummer>
..LTEMA <temanummer>
..KYSTTYPE <type kontur>
..DATO <dato>
..KVALITET <målem.><nøy.>
..KYSTREF <refnivå>
..KYSTSYNF <dato> <initialer>
..NØ
<nord> <øst> ...KP 1
..NØ
<nord> <øst>
........
<nord> <øst>
<nord> <øst> ...KP 1


Kystref skal angis på kyst-kontur dersom referansenivå IKKE er midlere høyvann. For kodeverdier se bak.

Kystlinje som ikke skal glattes (rettlinjet, kode som for kaikant)Merknad

.LINJE <serienummer>:
..LTEMA <temanummer>
..DATO <dato>
..KVALITET <målem.> <nøyakt.>
..KAI_INFO <kai_type> <kai_dybde> <komm>
..NØ
<nord> <øst> ...KP 1
..NØ
<nord> <øst>
........
<nord> <øst>
<nord> <øst> ...KP 1


Linjetema Kai/pir etc

6.4 Eksempler

SOSI

merknad

S57 (objekt + attributter)

.FLATE 1:..FTEMA 7531

! Flatetema bru

BRIDGE

..BRU_TUNNEL_TYPE 6

! bru som kan åpnes

CATBRG 2

..SEIL_BREDDE 10.2

! 10.2 meter bredt under brua

HORCLR 10.2

..SEIL_HØYDE 3.2

! 3.2 meter fri høyde, lukket

VERCCL 3.2

..SEIL_HØY_MAX 10.8

! 10.8 meter fri høyde, åpen

VERCOP 10.8

..NØ

! koordinater kommer


- - - -.LINJE 2:..LTEMA 8000

! ledningstema

CBLOHD

..MEDIUM L

! ledning er luftspenn


..TRAS_SEK...LEDNING * 3 6 6

! høgspent kabel

CATCBL 1

..SEIL_HØYDE 23.5

! minste fri høyde under kabel

VERCLR 23.5

..NØ.LINJE 3:..LTEMA 8000


CBLSUB

..MEDIUM V

! Kabel på sjøbunnen


..TRAS_SEK...LEDNING * 3 6 6

! Høgspent kabel

CATCBL 1

..SEIL_DYBDE 6.3

! Minste dybde over kabel er 6.3 m

DRVAL1 6.3

..NØ.FLATE 4:..LTEMA 8016

! Kabelområde

CBLARE

..TRAS_SEK...LEDNING * 3 6 6

! Høgspentkabler

CATCBL 1

..SJØ_RESTRIKSJON 1 5

! Ankring og tråling er forbudt

RESTRN 1,5

..NØ.LINJE 5:

..LTEMA 6652

! Rørledning på sjøbunnen

PIPSOL

..O_RØR_INFO Statpipe Esso NO * * * * * * * olje * * "Europas navlesnor"
! Olje i rør (gass = 1 5 19)

PRODCT 1 (gass=2)

..SEIL_DYBDE 6.4


STATUS 1

..NØ

! Minste dybde over rør er 6.4 m

DRVAL1 6.4

- - - -LINJE 6:..LTEMA 6652

! Rørledning

PIPSOL

..O_RØR_INFO "Snorre 2" * * * * * * * * * gass

! gassledning nevnt "Snorre 2"

OBJNAM "Snorre 2"
PRODCT 3

...STATUS K

! kondemnert -

CONDTN 2 STATUS 4

..NØ- - - -Farled

.LINJE 2:

..LTEMA 7206

..FARLED_type 4 ! Lokalled

..FARLED_bruk 1 ! Nyttes av hurtigbåt

..FARLED_INFO Kongsleia 4567 02 6 1119 " Lite egnet om vinteren" " Sjøkart 14, 17"

..SEIL_DYBDE 3.2

..SEIL_HØYDE 6.6

..SEIL_FART 3.3

..NØ

754020 510202

755890 600320

769920 680892

.........

Bunnbeskaffenhet

.PUNKT 10002:

..PTEMA 3050

..BUNNTYPE "Sh S" ! Skjell og sand

..NØ

7533651 514974

.....

Sjøkartsymboler

.PUNKT 10004:

..PTEMA 3042

..SYMBTYP 1 ! IALA retning

..RETNING 342.5 1 ! 342.5 grader

..NØ

7589001 500525

......

Sjømerker

.PUNKT 10001:

..PTEMA 3023

..BÅKETYP 5 ! Jernstang på underv.skjær

..NØ

7533651 514974

Flytende sjømerker, bøyer

.PUNKT 10003:

..PTEMA 3030 ! Vest-kardinal bøye

..BØYETYP 5 8 1 3 8 ! Bøyestake (pillarb.)

..NØ ! toppm: 2 kjegler, spiss mot spiss

754011 500928 ! horisontalt 2 delt

...... ! S57farge: gul + svart +gul

Lys på fast sjømerke

.OBJEKT 1:

..OBJTYPE LYS_OBJEKT

..NAVLYS_TYPE 2

..NAVN "Herfølrenna"

..FYR_ID 10

..INFORMASJON " Lanterne på jernstang"

..REF_PUNKT :10001

.OBJEKT 2:

..OBJTYPE NAV_LYS

..S57FARGE 4 ! Grønt lys

..NAVLYS_REKKEV 3.3 ! 3.3 Nm

..NAVLYS_HØYDE 4.0

..NAVLYS_TYPE 0 ! Trenger ikke angis

..NAVLYS_KARAKT 2 ! Blinkende lys (Fl)

..SJØ_SIGNAL 1 3 ! Ett blink pr 3 sekund

..INFORMASJON " Rundtlysende"

..PÅ_LYS :1 ! relateres til objekt 1

Lys på flytende sjømerke, bøye

.OBJEKT 11:

..OBJTYPE LYS_OBJEKT

..NAVLYS_TYPE 2

..NAVN " Drøbakgrunnen lysbøye"

..FYR_ID 194

..INFORMASJON " Vest-kardinal (YBY) jernbøye med toppstativ"

..REF_PUNKT :10003

.OBJEKT 12:

..OBJTYPE NAV_LYS

..S57FARGE 1 ! Hvitt lys

..NAVLYS_REKKEV 4.6

..NAVLYS_KARAKT 5 ! Kont. Hurtigblink (VQ)

..SJØ_SIGNAL 9 10 ! 9 blink +pause, ialt 10 sek

..PÅ_LYS :11

Fyr

.PUNKT 30:

..PTEMA 6701

..NØ

7432001 500123

Fyrlykt

.PUNKT 31:

..PTEMA 6702

..NØ

7431801 500103

Sektorfyr, S57 måte

.OBJEKT 3:

..OBJTYPE LYS_OBJEKT

..NAVLYS_TYPE 1

..NAVN " Horten indre havn, nedre (Sjøforsvaret)"

.. FYR_ID 309

..INFORMASJON " Overettlys på gittermast"

..REF _PUNKT :30

.OBJEKT 4:

..OBJTYPE NAV_LYS

..S57FARGE 1 ! Hvitt lys

..NAVLYS_REKKEV * * ! Lysrekkevidde ukjent

..NAVLYS_HØYDE 6.5

..NAVLYS_KARAKT 8 ! Oc

..NAV_SEKTOR 278.0 098.0 !

..SJØ_STATUS 1

..SJØ_SIGNAL 1 6

..PÅ_LYS :3

.OBJEKT 5:

..OBJTYPE NAV_LYS

..S57FARGE 3 ! Rødt lys

..NAVLYS_REKKEV * * ! Lysrekkevidde ukjent

..NAVLYS_HØYDE 6.5

..NAVLYS_TYPE 0

..NAVLYS_KARAKT 8

..NAV_SEKTOR 98.0 278.0

..SJØ_STATUS 1

..SJØ_SIGNAL 1 6

..PÅ_LYS :3

Sektorfyr, grafisk måte

.OBJEKT 50:

..NAVN " fyr 309"

..INFORMASJON "Horten havn"

..REF _PUNKT :30

.LINJE 100:

..LTEMA 4630

..NØ

7432001 500123

7432080 499900

..På_fyr_graf :50

.LINJE 101:

..LTEMA 4630

..NØ

7432001 500123

7431980 500053

..På_fyr_graf :50

.PUNKT 102:

..PTEMA 4633

..FARGE 1 ! Punktet angir hvit farge

..NØ

7431801 500123

..På_fyr_graf :50

.PUNKT 103:

..PTEMA 4633

..S57FARGE 1 ! Punktet angir rød farge

..NØ

7432201 500123

..På_fyr_graf :50

Overett-lys

.OBJEKT 6:

..OBJTYPE LYS_OBJEKT

..NAVLYS_TYPE 2

..NAVN " Horten indre havn, øvre (Sjøforsvaret)"

.. FYR_ID 309A

..INFORMASJON " Overettlys på gittermast"

..REF _PUNKT :31

.OBJEKT 7:

..OBJTYPE NAV_LYS

..S57FARGE 3 ! Rødt lys

..NAVLYS_REKKEV 2.2 !

..NAVLYS_HØYDE 15.75

..NAVLYS_TYPE 1

..NAVLYS_KARAKT 8

..RETNING 187 ! Lysretning 187 grader

..SJØ_STATUS 1

..SJØ_SIGNAL 1 6

..PÅ_LYS :6

Overett-lys, grafisk måte

.OBJEKT 51:

..NAVN " fyr 309A"

..INFORMASJON "Horten havn, overett"

..REF _PUNKT :31

.LINJE 104:

..LTEMA 4631 ! Heltrukket del

..NØ

7432001 500123

7434000 500323

..På_fyr_graf :51

.LINJE 105:

..LTEMA 4632 ! stiplet (ikke navigerbar) del

7431801 500103

7432001 500123

..På_fyr_graf :51