Lisens til Kartverkets gratisprodukter

Kartverkets gratisprodukter lisensieres etter Creative Commons Navngivelse 4.0 international (CC BY 4.0).

Dette betyr at Kartverkets navn skal fremkomme i alle sammenhenger hvor produktene eller uttrekk av disse brukes, det være seg applikasjoner, webløsninger, trykte produkter, illustrasjoner eller annet, på følgende måte:  © Kartverket. Det skal også linkes til våre hjemmesider der dette er mulig.

Noen av produktene har opphavsrettslig vern, noen har databasevern, og noen har gått ut på dato. Som det står i CC BY, omfatter denne bare det som er vernet, og kravet til kildeangivelse gjelder derfor så langt produktet er vernet eller skal navngis av andre grunner (god forretningsskikk).

For et produkt som har databasevern, som for eksempel Sentralt stedsnavnregister (SSR), må uttrekk av hele eller vesentlige deler merkes, men ikke enkeltinformasjon. Der man foretar systematisk uttrekk av enkeltinformasjon, må kilden angis for eksempel med at ”alle stedsnavn er hentet fra SSR ©Kartverket”, med lenke til kartverket.no.

Ansvar

Kartverkets gratisprodukter distribueres slik de er. Kartverket tar ikke noe ansvar for bruk og viderebruk.

Brukerne må være oppmerksomme på at kart ikke alltid stemmer med terrenget, og bruken må skje på aktsomt vis i forhold til utstyr og bruksområde.

Vilkår for bruk av tjenestene

Enkelte av Kartverkets nettjenester er underlagt tekniske begrensninger. Disse vil fremgå for den enkelte tjeneste.

WMS- og cache-tjenestene viser på et visst zoom-nivå (nivå 12-20) data hentet fra Geovekst-samarbeidet. Dette er data som kan brukes som de er i ulike tjenester på samme premisser som for øvrige data. Disse dataene er imidlertid ikke frigitt slik som de nasjonale kartdataene, og det må innhentes særskilt tillatelse fra Geovekst-partene hvis de skal kopieres eller brukes på annen måte.

For øvrig hvis ikke annet er sagt, gjelder de regler som følger av geodataloven med forskrifter og tilhørende retningslinjer.

Lisenser ved bruk av tjenester med eksterne kilder

Noen av Kartverkets tjenester inneholder data fra eksterne kilder og har derfor ytterligere lisenser. Kartverket tar ikke ansvar for nøyaktigheten og kvaliteten i eksterne datakilder. Brukeren har selv ansvar for å følge lisensene knyttet til eksterne data. 

WMS-tjenester
TjenesteLisens eksterne data
wms.dybderelieffpolar_v02 GEBCO (pdf)
wms.europa VMAP0
wms.gebco_skyggerelieff GEBCO (pdf)

 

Cache-tjenester
TjenesteLisens eksterne data
Europa VMAP0
EGK (Europa grunnkart) EEA
GEBCO (pdf)
Barents_watch GEBCO (pdf)
VMAP0

Historiske kart

Kart eldre enn 100 år går Kartverket ut fra er falt i det fri i henhold til lov om opphavsrett og åndsverk, og kan derfor brukes fritt. Kart yngre enn 100 år lisensieres etter Creative Commons Navngivelse 4.0 international (CC BY 4.0).

I begge tilfellene ber vi om at korrekt kildehenvisning brukes når kartet, eller utsnitt av kartet, benyttes ved mangfoldiggjøring eller til ulike typer publikumsløsninger (plakater, brosjyrer, aviser, nettsider etc.) Følgende skal da med:

Kilde: Kartverket (i parentes navn på utgiver/produsent der dette er oppgitt, for eksempel Norges Geografiske Oppmåling).

I vitenskapelige eller andre litterære publikasjoner ber vi om en utvidet kildehenvisning med følgende informasjon:

  • Hvor originalen ligger (Kartverket)
  • Utgiver/produsent (i parentes som beskrevet ovenfor)
  • Kartnavn/nummer
  • Karttegner/grafiker, der dette er oppgitt
  • Årstall, der dette er oppgitt

Eksempel på kreditering: Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Rektangelmåling 1:50 000, 19A-1, Ltn. C. Lund, 1847.