Fra våre faste vannstandsmålere overføres dataene til Kartverkets sjødivisjon via telefonnettverket GPRS, hvor de kvalitetskontrolleres og legges inn i en database. Overføringene skjer to ganger i timen, og omtrent samtidig er 10-minuttersdata tilgjengelig på våre vannstandssider "Se havnivå".

Mobile vannstandsmålere

I tillegg til de faste vannstandsmålerne utfører vi vannstandsmålinger for kortere tidsrom på en rekke steder langs kysten. Etter hvert har vi fått en oversikt over variasjonene langs kysten, slik at vi kan finne vannstanden på de fleste steder ved å korrigere målingene fra de faste stasjonene.

Tidevannstabeller

Publikasjonen Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard gir høyder og tilhørende tidspunkt for alle høy- og lavvann i 17 standardhavner og cirka 200 sekundærhavner. Denne trykkes for ett år om gangen, og utgis i høsthalvåret. Tidevannstabeller for Dover, England, er også med.

Kartverkets tidevannstabeller, utarbeidet av sjødivisjonen, er den offisielle tidevannstabellen – og den eneste som gir både høyder og tidspunkt for høy- og lavvann.  Alle høyder referer til sjøkartnull. Standardhavnene har tilknyttet en egen skisse med de viktigste tidevannsnivåene. Publikasjonen gir også en forklaring på tidevannsfenomenet.

Våre vannstandsdata er som nevnt også tilgjengelige på Kartverkets vannstandssider www.seHavnivå.no.

Publikasjonen Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard, samt Dover, England kan kjøpes gjennom våre forhandlere.

Grunnlag for våre kart

Kartverket bruker vannstandsmålinger til å korrigere dybdemålingene slik at alle dybdene i et sjøkart har samme nullnivå, det såkalte sjøkartnull. Analysene av vannstandsmålingene gir oss grunnlaget til å lage tidevannstabeller, i tillegg er det slike målinger som blant annet forteller oss at det er en landheving i Oslo på tre-fire millimeter i året.

Nasjonalt ansvar

Kartverket har, i tillegg til eget behov, også et nasjonalt ansvar for å forvalte og gjøre vannstandsdata og tidevannsinformasjon allment tilgjengelig. Vannstandsdataene er til stor nytte innenfor ulike samfunnsområder, og vi har etablert et samarbeid med flere offentlige virksomheter. Noen sentrale statlige samarbeidspartnere er Meteorologisk Institutt, Kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, Havforskningsinstituttet og universiteter.

Internasjonalt samarbeid

Som nasjonal etat innenfor vannstand og tidevann er det viktig for oss å levere vannstandsdata til internasjonale organisasjoner og institusjoner. Sjødivisjonen i Kartverket har i en årrekke samarbeidet nært med Intergovernmental Oceanographic Commision (IOC), og leverer vannstandsdata til det IOC-koordinerte programmet Global Sea Level Observing System (GLOSS). Månedlig og årlig gjennomsnitt fra Kartverkets 24 vannstandsmålerne sendes fra sjødivisjonen inn til målenettet til Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL).

Figur som viser hvordan en flottørmåler fungerer og hvordan vannstandsmålinger blir registrert og formidlet.
VANNSTANDSMÅLER: Figuren viser hvordan en flottørmåler fungerer og hvordan vannstandsmålinger blir registrert og formidlet.